>
Fa   |   Ar   |   En
   کنفرانس فیزیک ریاضی ایران   
سال:1398 - دوره:4 - چهارمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران - کد همایش: 98190-97974


  tick  A New Formulationfor Reflection Of A Point In A Parametric Curved Mirror - صفحه:0-0

  tick  Generalized Semiclassical Boltzmann Formalism For An Anisotropic System, Borophene - صفحه:0-0

  tick  Phosphorene Pn Junctions As Carrier Rectifiers - صفحه:0-0

  tick  Rkky Interaction In Zigzag Nanoribbons Of B$_2$S, A New 2d Anisotropic Dirac Cone Material - صفحه:0-0

  tick  S-Modular Transformation Of Characters Of N=2 Superconformal Algebras In A Special Case - صفحه:0-0

  tick  Solving Nonlinear Heat Conduction Equation:An Application In Thermonuclear Reactions - صفحه:0-0

  tick  Study Of Triaxial And Axially Symmetric Structure With The Generalized Hulthén Potential - صفحه:0-0

  tick  The Parton Distribution Functions And Calculation Of Dirac Neutron Form Factor Considering The Emc And Shadowing Effects - صفحه:0-0

  tick  ابرتقارن هسته‌ای و ساختار جبر دوگانگی - صفحه:0-0

  tick  احتمال بازتاب آندریو شبه ذرات از گردابه های کوانتیزه - صفحه:0-0

  tick  انتقال درهم تنیدگی بین دو مود با حالت های فوک - صفحه:0-0

  tick  بازگشت کاراکترهای ابرجبر آفین لی (1|2) Sl به کاراکترهای نایکتای جبر ابر همدیس 2=N در جبر ریسمانهای کوانتومی - صفحه:0-0

  tick  بررسی آشوب در نوسانگرهای کولپیتس جفت شده - صفحه:0-0

  tick  بررسی انرژی و مسیر حرکت الکترون تزریق شده در موجبر بیضوی و دایروی ترکیبی پر شده از پلاسمای مغناطیده - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر پارامتر تغییر شکل کوانتومی در طیف انرژی هسته های زوج-زوج - صفحه:0-0

  tick  بررسی تغییرات محل قله مقاومت مغناطیسی بر حسب میدان مغناطیسی و میزان ناهمگنی در شبکه نردبانی افقی - صفحه:0-0

  tick  بررسی ساختار گاف نوار فوتونی و ضریب جذب در یک بلور فوتونی سه تایی شامل لایه پلاسمای گرم برخوردی با استفاده از روش ماتریس انتقال - صفحه:0-0

  tick  بررسی قضیه فری در مدل تعمیم یافته Qed با نقض پاریته - صفحه:0-0

  tick  بررسی معادله اصلاح شده Kdvb برای سالیتون های یون-صوتی در یک پلاسمای دور از تعادل گرمایی - صفحه:0-0

  tick  بررسی معادله دیراک 2+1 بعدی در حضور پتانسیل حل‌پذیر شبه‌دقیق با استفاده از روش‌های جبری Qes و Aim - صفحه:0-0

  tick  بررسی هماندهی سیستم دو کیوبیتی فاصله دار در رژیم پاشنده و رژیم طولی - صفحه:0-0

  tick  بررسی و تحلیل پتانسیل های غیر مرکزی در سیستم‎های کوانتومی - صفحه:0-0

  tick  به کارگیری روش وردشی در مطالعه تحول زمانی رشته ای شدن پلاسما - صفحه:0-0

  tick  تبدیل معادلات حاکم بر جوی به معادلات Spde برپایه حرکت براونی سیالات و حل آنها با استفاده از موجک سه بعدی تصادفی - صفحه:0-0

  tick  تحول زمانی تابع منفیت برای سنجش درهم‌تنیدگی بین زیرسامانه‌های مختلف در یک زنجیره اسپینی با برهمکنش هایزنبرگ بین همسایه‌های اول و دوم - صفحه:0-0

  tick  ترابرد اسپینی در موجبرها با حضور برهمکنش اسپین-مدار راشبا - صفحه:0-0

  tick  تکرارگر کوانتومی در حضور کاواک‌های تمام اپتومکانیکی با استفاده از اتم‌های سه‌ترازی بدون اندازه‌گیری حالت بِل - صفحه:0-0

  tick  تولید حالت‌های در‌هم‌تنیده متشکل از برهم‌نهی حالت‌های همدوس فوتون-افزوده غیرخطی - صفحه:0-0

  tick  حالت‌های زوج و فرد همدوس گرافن و درهم‌تنیدگی آن‌ها - صفحه:0-0

  tick  حالت‌های همدوس فوتون-کاهیده تغییرشکل‌یافته: ویژگی‌های غیرکلاسیکی - صفحه:0-0

  tick  حل تحلیلی معادلات موج الکترومغناطیسی در موجبر هلیکسی - صفحه:0-0

  tick  حل تحلیلی معادلات ژئودزیک فضا-زمان سیاه‌چاله‎‌ی احاطه شده با ماده - صفحه:0-0

  tick  حل معادله پاشندگی و محاسبه نرخ رشد امواج در موجبر پلاسمایی متناوب برای دو نوع پلاسمای مختلف - صفحه:0-0

  tick  حل معادله‌ی دیراک D+1 بعدی برای پتانسیل مورس به روش مکانیک کوانتومی ابرتقارنی - صفحه:0-0

  tick  حل معادله‌ی دیراک و به‌دست آوردن انرژی حالت پایه‌ی ایزوتوپ‌های Th در مدل خوشه‌ای - صفحه:0-0

  tick  درهم تنیدگی گرمایی در سیستم دو کیوبیت ابررسانا - صفحه:0-0

  tick  دینامیک درهم تنیدگی درسیستم های کوانتومی باز - صفحه:0-0

  tick  دینامیک درهم‌تنیدگی دو اتم دوترازی با یک میدان کوانتیده دو‌مدی در حضور برهم‌کنش دوقطبی-دوقطبی اتم‌ها و نشط فوتونی - صفحه:0-0

  tick  ساختار نوار ظرفیت چاه‌های ‌کوانتومی کرنشی - صفحه:0-0

  tick  ضرب ستاره ای برای کلاس کامل شبه توزیع های گوسی - صفحه:0-0

  tick  طرحی برای توزیع حالت‌های درهم‌تنیده مربوط به دو یون به دام افتاده در حضور کاواک‌های اپتومکانیکی - صفحه:0-0

  tick  طیف انرژی معادلۀ دیراک- پائولی در حضور میدان مغناطیسی قوی به کمک پتانسیلهای ناوردا شکل در چارچوب مکانیک کوانتومی ابرتقارن - صفحه:0-0

  tick  کمینه انرژی لازم برای پاک کردن اطلاعات ترمودینامیکی در سیستم‌های جمع‌ناپذیر - صفحه:0-0

  tick  محاسبه نرخ رشد برای موجبرهای متناوب متفاوت و مقایسه نتایج عددی آن‌ها - صفحه:0-0

  tick  محاسبه ویژه توابع و ویژه مقادیرسیستم‌های سه ذره ای - صفحه:0-0

  tick  محاسبه گذار چهار قطبی الکتریکی در هسته‌هایی با عدد جرمی فرد در چارچوب مدل Ibfm - صفحه:0-0

  tick  محاسبۀ تحلیلی درهم تنیدگی حالتهای سه جزئی با استفاده از سنجۀ هندسی - صفحه:0-0

  tick  مدارهای دایره‌‌ای اطراف یک سیاه‌چاله در گرانش تعمیم‌یافته - صفحه:0-0

  tick  مدهای شبه نرمال اختلالات میدان اسکالری با جفت شدگی غیر کمینه - صفحه:0-0

  tick  مساله استفان معکوس دو بعدی با استفاده از توابع پایه شعاعی - صفحه:0-0

  tick  معیار غلاف بوهم تعمیم یافته در پلاسمای غباری دور از تعادل بادهای خورشیدی - صفحه:0-0

  tick  ناهنجاری رَد میدان اسکالر در نظریه الکترودینامیک کوانتمی دوسیته 2 بُعدی - صفحه:0-0

  tick  همدوسی اتمی در برهم‌کنش یک اتم دوترازی در حال حرکت با میدان تک‌مد - صفحه:0-0

  tick  وفاداری کوانتمی سامانه‌های دو کیوتریتی در کانال‌ انتقال - صفحه:0-0

  tick  یک رابطه پیچشی برای محاسبه تابع موج نهایی ابزار در اندازه گیری ضعیف پس گزینشی - صفحه:0-0

  tick  پراکندگی موج S در اتم های قلیایی و رابطۀ آن با جبر So(2ˎ1) - صفحه:0-0

  tick  پهن شدگی بسته موج دلتای دیراک در محیط کوانتومی کسری - صفحه:0-0
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved