>
Fa   |   Ar   |   En
   محاسبۀ تحلیلی درهم تنیدگی حالتهای سه جزئی با استفاده از سنجۀ هندسی  
   
DOR 20.1001.2.9819097974.1398.4.1.13.8
نویسنده اشرف پور مهرزاد ,ساقی زهرا
منبع كنفرانس فيزيك رياضي ايران - 1398 - دوره : 4 - چهارمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران - کد همایش: 98190-97974 - صفحه:0 -0
چکیده    در این کار، برهم نهی هایی از حالتهای سه جزئی را در نظر می گیریم. سپس برای این حالتها با انتخاب گروهی از حالتهای جداپذیر، ویژه مقدار درهم تنیدگی سنجۀ هندسی را به صورت تحلیلی محاسبه می کنیم. در ادامه با توجه به رابطۀ سنجۀ هندسی، برای ویژه مقدار درهم تنیدگی حالت مورد مطالعه یک رابطۀ تحلیلی بدست می آوریم و با استفاده از رسم نمودارهای مناسب، چگونگی تغییرات درهم تنیدگی حالتهای معرفی شده را برحسب پارامترهای موثر بررسی می نماییم.
کلیدواژه درهم تنیدگی ,سنجۀ هندسی ,حالت کوانتومی ,حالت همدوس ,تحلیلی ,سه جزئی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز. Shahid Chamran University Of Ahwaz, دانشگاه شهید چمران اهواز. Shahid Chamran University Of Ahwaz
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved