>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای شناختی در یادگیری   
سال:1400 - دوره:9 - شماره:16


  tick  اثربخشی بسته توان‌بخشی شناختی مبتنی بر کارکرد‌های اجرایی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دیرآموز - صفحه:1-15

  tick  اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر یادگیری خودتنظیمی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول - صفحه:139-158

  tick  ارائه مدل علی برای پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای حل مساله و جرات‌ورزی دانش‌آموزان با واسطه‌گری تاب‌آوری تحصیلی - صفحه:119-138

  tick  بررسی تاثیر و مقایسه توانبخشی حافظه فعال و راهبردهای شناختی - فراشناختی بر روی حافظه تصویری - بینایی و فراخنای حافظه در سالمندان - صفحه:159-181

  tick  تاثیر اضطراب رگه/حالت بر انتخاب موقعیت وضوح شناختی - صفحه:223-243

  tick  طراحی الگوی شایستگی‌های غیر‌شناختی مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه - صفحه:91-117

  tick  طراحی طرحواره مفهومی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد وارونه - صفحه:183-208

  tick  مقایسه تاثیر روش‌های آموزش با تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر نگرش و اضطراب هندسی دانش‌آموزان - صفحه:57-72

  tick  مقایسه حس انسجام و عادت‌های مطالعه در دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی - صفحه:209-222

  tick  نقش رسانه‌های مجازی دیجیتال در آموزش مفاهیم شناختی میراث فرهنگی به کودکان - صفحه:73-89

  tick  پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی براساس راهبردهای رویارویی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در دانشجویان - صفحه:17-33

  tick  پیش‌بینی گرایش‌های اجتماعی مطلوب و خودکنترلی بر اساس حمایت اجتماعی و ویژگی‌های خلقی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در تنظیم هیجان و شایستگی هیجانی – اجتماعی - صفحه:35-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved