>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد زبان و ادبیات خارجی   
سال:1396 - دوره:14 - شماره:19


  tick  امر نا/مانوس، تاریخ و نمودناپذیری شکل گیری فاعلیت در رمان سرگذشت ندیمۀ مارگارت اتوود - صفحه:33-55

  tick  ایدئولوژی و فراخواندن جامعه سیاه‌پوستان آمریکا در شعر «به یاد رادیو» امیری باراکا: خوانشی آلتوسری - صفحه:187-208

  tick  بازتاب مصرف و رسانه در رمان پسامدرن آمریکا: خوانشی نقادانه از روانی آمریکایی برت ایستن اِلیس - صفحه:119-140

  tick  باورهای انگیزشی: تاثیر آنها بر ظرفیت به کارگیری راهبردهای خودتنظیمی در بین دانشجویان فراگیر زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم - صفحه:141-168

  tick  بررسی تولید معنا در نظام گفتمانی روایی رمان و اگر حقیقت داشت اثر مارک لوی بر اساس الگوی مطالعاتی گرماس - صفحه:259-278

  tick  بررسی جایگاه کلمات و ترتیب سازه‌های جمله در زبان آلمانی - صفحه:57-76

  tick  بررسی گستردگی و دشواری زیرمهارت‌های خواندن و درک مطلب با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی‌دینا - صفحه:99-118

  tick  تحلیل گفتمان زیست محیطی - فرهنگی رمان روایت ندیمه اثر مارگارت اتوود - صفحه:209-232

  tick  تعارض یا تعامل: فرهنگ غالب و صدای مغلوب در آثار سال بلو. دیدگاه ماتریالیسم فرهنگی - صفحه:279-296

  tick  خانه پدری و «پسافضا» در خانه‌ شن و مه - صفحه:233-257

  tick  روایتی شبح زده: بازنمایی روان زخمِ مهاجرت در سه‌گانه «هِما و کاشیک» از مجموعه داستانی خاک غریب اثر جومپا لاهیری - صفحه:77-97

  tick  سبک آذربایجان و شعر متافیزیک شطرنج در شعر خاقانی و آبراهم کولی - صفحه:13-32

  tick  فضای روایت از شخصیت‌ پردازی تا درک خواننده: نگاهی به نظریه‌های ساختارگرایان و پساساختارگرایان - صفحه:297-316

  tick  وطن به مثابه فضایی ترامکانی در گفتمان دیاسپورایی مهجا کهف - صفحه:169-186
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved