>
Fa   |   Ar   |   En
   تعارض یا تعامل: فرهنگ غالب و صدای مغلوب در آثار سال بلو. دیدگاه ماتریالیسم فرهنگی  
   
نویسنده گودرزی عباس ,جعفری علیرضا
منبع نقد زبان و ادبيات خارجي - 1396 - دوره : 14 - شماره : 19 - صفحه:279 -296
چکیده    گفتار حاضر به بررسیِ وجود تنش فرهنگی بین صدای معارض و گفتمان غالب در آثار منتخبی از سال بلو، رمان‌نویس معاصر آمریکایی، می‌پردازد. به‌منظور این کار، از دیدگاه ماتریالیسم فرهنگی که در خوانش و تحلیل آثار ادبی بسیار روشنگر است استفاده می‌شود. اساس دیدگاه ماتریالیسم فرهنگی بر این اصل استوار است که رابطه‌ی آثار ادبی با بستر فرهنگی‌ای که در آن تولیدشده و لاجرم بازتاب‌کننده‌ی مبانی آن می‌باشند، تنش‌آمیز است. در مقابل، نظام فرهنگی حاکم برای حفظ جایگاه و بقا خود، ناگزیر باید اصول خود را تکرار و تثبیت کند و این کار را با معقول و مقبول جلوه‌ دادن آموزه‌های خود انجام می‌دهد. همچنین به‌عنوان بازیگر اصلی درصحنه‌ی تعاملات و تعارضات فرهنگی، این نظام باید با صداهایِ نو‌ظهور معارض و مخالف که تهدیدی برای تمامیت آن هستند، کنار بیاید و این کار را با ملحوظ یا محاط کردن تعارض در درون خود انجام می‌دهد تا از این طریق ضمن پرهیز از تنش آشکار، صدای معارض را حتی به ابزاری برای تحکیم و تکرار اصول خود نگاه دارد. در آثار سال بلو وجود صدای معارض ازآن‌جهت بسیار بارز است که این نویسنده از یک پیشینه‌ی  فرهنگی مذهبی متفاوت (او از خانواده‌ی یهودی و مهاجر بود) برخوردار بود و ارزش‌های اعتقادی خود را در تضاد با ارزش‌های حاکم در جامعه می‌دید. در همین راستا بود که او برآن شد تا با در پیش گرفتن سبک و سیاقی ظاهراً متفاوت از نویسندگان هم‌عصر خود در صورت و محتوای رمان‌هایش، ضمن تعارض با روال سایر، در حفظ ارزش‌ها نیز قدم بردارد. لذا، محور اصلی بحث ما صحه گذاشتن بر این امر است که، علی‌رغم ادعای متفاوت و معارض بودن، صدای معارض سال بلو در قالب آثار او، درنهایت در درون صدای غالب قرارگرفته و بازتاب مبانی فرهنگ حاکم در جامعه‌ی آمریکای روزگار او هستند زیرا بر اساس دیدگاه ماتریالیسم فرهنگی، متن در حصار زمانی روزگار خود محاط است و نمی‌تواند از آن فراتر رود اگرچه می‌تواند در مقابل فشار سرکوبگرانه‌ی آن مقاومت کند.
کلیدواژه ماتریالیسم فرهنگی، صدای معارض‌، سال بلو‌، نظام فرهنگی حاکم
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی jafari45@yahoo.com
 
   Interaction or Conflict: Dominant Cultural and Subordinated Voice in Saul Bellow’s Works A Cultural Materialistic Approach  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved