>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جایگاه کلمات و ترتیب سازه‌های جمله در زبان آلمانی  
   
نویسنده بهرامی سبحانی کاوه
منبع نقد زبان و ادبيات خارجي - 1396 - دوره : 14 - شماره : 19 - صفحه:57 -76
چکیده    اریش دراخ نخستین زبانشناسی است که الگوی ترتیب اجزای جمله در زبان آلمانی را در بیش از هشتاد سال پیش ارائه کرد. از آن زمان تاکنون، از یک سو الگوی در ابتدا ساده ی دراخ و از سوی دیگر تحولات زبانی، زبانشناسان را بر آن داشت تا در پی بسط و گسترش این مدل باشند. الگوی ارائه شده از سوی این زبانشناس آلمانی امروزه می بایست مدل های پیچیده ای از جمله های زبان آلمانی را در خود جای دهد. در این مقاله علاوه بر معرفی این الگو، انواع جمله ها در زبان آلمانی را معرفی و ترتیب قرارگرفتن سازه ها در این مدل را نشان می دهیم. همچنین سعی خواهیم کرد قرار گرفتن اجباری و اختیاری سازه ها در هریک از جایگاه های تعیین شده در این الگو را نشان دهیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد، الزاما تمامی جایگاه های الگو نباید اشغال باشند. همچنین جایگاه فعل و نوع جمله از حیث پایه و یا پیرو در تعیین جایگاه و ترتیب سازه ها نقش دارد.
کلیدواژه جایگاه کلمات، ترتیب سازه ها، جایگاه فعل، ساخت اطلاع، زبان آلمانی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی k_bahrami@sbu.ac.ir
 
   Word Order and Constituent Structure in German  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved