>
Fa   |   Ar   |   En
   باورهای انگیزشی: تاثیر آنها بر ظرفیت به کارگیری راهبردهای خودتنظیمی در بین دانشجویان فراگیر زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم  
   
نویسنده درخشش علی ,فاطمی جهرمی ابوالقاسم
منبع نقد زبان و ادبيات خارجي - 1396 - دوره : 14 - شماره : 19 - صفحه:141 -168
چکیده    در حال حاضر در نظریه ها و تحقیقات یادگیری خودتنظیم که بخوبی پرورش یافته اند، باورهای انگیزشی فراگیران بعنوان پیش درآمدی بر استفاده از راهبردها در نظر گرفته می شوند. بر همین اساس هدف این تحقیق بررسی قدرت پیش بینی کننده پنج عامل انگیزشی (علاقه به تکلیف، انتظار پی آمد، خودکارآمدی، هدف گرایی و اسناد علّی) در یادگیری زبان بر پتانسیل دانشجویان کارشناسی برای استفاده از راهبردهای خودتنظیمی است. برای این منظور، داده هایی از 308 دانشجوی دانشگاه که از سطوح مختلف مهارتی برخوردار بودند، جمع آوری شد. شرکت کنندگان به نسخه فارسی یک ابزار جدید به نام پرسشنامه یادگیری خودتنظیم زبان (srllq) پاسخ دادند که حاوی ابعاد باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی است. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها هدف گرایی، انتظار پی آمد و خودکارآمدی، پیش بینی کننده های قوی توانایی فراگیران برای استفاده از راهبردهای خودتنظیمی بودند. اگرچه تنها سه باور انگیزشی دارای اثرات پیش بینی کننده قابل توجهی بودند، این یافته بطور کلی نقش کلیدی باورهای انگیزشی را در هدایت و کنترل تلاش های زبان آموزان جهت یادگیری که به نوبه خود به بهبود عملکرد تحصیلی منجر می شود، تایید می کند. بر اساس این یافته ها، توصیه های متعددی جهت راهنمایی در زمینه تقویت پیشرفت زبان دوم زبان آموزان در دانشگاه ها به ذینفعان ارائه می شود.
کلیدواژه باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی، یادگیری خودتنظیم، پرسشنامه یادگیری خودتنظیم زبان
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی fatemijahromi@yahoo.com
 
   Motivational Beliefs: Impact on the Capacity to Employ SelfRegulatory Strategies among University EFL Learners  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved