>
Fa   |   Ar   |   En
   امر نا/مانوس، تاریخ و نمودناپذیری شکل گیری فاعلیت در رمان سرگذشت ندیمۀ مارگارت اتوود  
   
نویسنده الهی رویا ,نجومیان امیر علی
منبع نقد زبان و ادبيات خارجي - 1396 - دوره : 14 - شماره : 19 - صفحه:33 -55
چکیده    مفهوم امر نا/مانوس که سابقۀ حضورش دست کم به طور مشخص به مقالۀ 1919 زیگموند فروید و با همین عنوان برمی گردد، در قرن اخیر، بار دیگر مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است. امر نا/مانوس در سالهای اخیر از وابستگی محض به حوزه زیبایی شناسی و روانشناختی آنگونه که فروید سعی در تبیین آن داشت رها شده و به موضوعی میان حوزه ای به منظور توضیح و تشریح تشویشهای عصر مدرن همچون مهاجرت، جنسیت، تاریخ و غیره تبدیل شده است. مارگارت اتوود ( 1939)، نویسندۀ کانادایی در زمرۀ نویسندگان معاصری است که به بازخوانی مقولۀ تاریخ پرداخته اند. آنچه اتوود را از نویسندگان دیگر متمایز می کند نحوۀ بازخوانی وی از مقولۀ تاریخ است. این مقاله سعی در بررسی رمان سرگذشت ندیمه اتوود از طریق خوانش امر نا/مانوس دارد. در رمانهای اتوود، تاریخ امری روایی است که از طریق خوانش امر نا/مانوس می توان به واقعیتهای نمودناپذیر در ارتباط با شکل گیری هویت پی برد. امر نا/مانوس، تاریخ را که به مثابه موضوعی آشنا، مشخص و مسلم است به مساله ای ناآشنا، نامعین و مورد تردید بدل می کند. فروید و ژان فرانسوا لیوتاراز جمله نظریه پردازانی هستند که ازآنها به منظورتبیین مفهوم امر نا/مانوس و ارتباط آن با تاریخ استفاده می شود. مقولۀ زبان و حافظه ازمحورهای اصلی این مقاله اند. در فضای امر نا/مانوس، زبان و حافظه دارای ماهیت معلق هستند  به نحوی که در بررسی تاریخ بستری فراهم می کنند تا تفسیرها و برداشتهای مسلم و تغییرناپذیر در مورد رخدادهای شخصی و جمعی به امری ناآشنا، نامعین و مورد تردید و در نهایت نمودناپذیر تبدیل گردند.
کلیدواژه امر نا/مانوس، تاریخ، زبان، حافظه، زیگموند فروید، ژان- فرانسوا لیوتار، مارگارت اتوود
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی amiran35@hotmail.com
 
   The Uncanny History and Unrepresentability of Subject formation in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale  
   
Authors
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved