>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک آذربایجان و شعر متافیزیک شطرنج در شعر خاقانی و آبراهم کولی  
   
نویسنده احمدگلی کامران ,سلیمانی یزدی سجاد
منبع نقد زبان و ادبيات خارجي - 1396 - دوره : 14 - شماره : 19 - صفحه:13 -32
چکیده    مقاله حاضر بر آن است تا با بررسی عبارات و استعارات مرتبط با شطرنج و دشواریهای برخواسته از آن در شعر خاقانی شروانی، شاعر بزرگ سبک آذربایجانی قرن ششم هجری، و آبراهام کولی شاعر برجسته مکتب شعری متافیزیک قرن هفدهم میلادی انگلستان نشان دهد که این دو با وجود فاصله مکانی و زمانی بسیاراز یکدیگر در واقع از تمهیدات فکری و شعری مشابهی در ارائه ایده های خود بهره می جستند و با استفاده از استعارات دور از ذهن به ویژه در رابطه با شطرنج به آن چه جامه عمل می پوشانند که ساموئل جانسون، شاعر و منتقد بزرگ قرن هجدهم انگلستان آن را با بیانی مذمت آلود به یوق در آوردن ناساز ترین عقاید با جبر و زور می خواند و تی. اس. الیوت، یکی از بزرگترین شعرای مدرنیست معاصر انگلستان و احیا کننده تفکر شعر متافیزیک در قرن بیستم، با خشنودی از آن  به تلفیق فکر و احساس یاد می کند. نتیجه کارهر دو شاعر نوعی از شعر است که فکر را به شدت چالش می کشد و احساسات را عمیقا در بر می گیرد. مقاله در بررسی موضوع از مفاهیم الیوتی یکپارچگی شعور و همبسته عینی و همین طور بررسی مفهومی سبک آذربایجانی شعر و شعر متافیزیک در بافت تاریخی آن بهره می برد.
کلیدواژه آبراهم کولی، خاقانی شروانی، سبک آذربایجانی، شعر متافیزیک، شطرنج، همبسته عینی، یکپارچگی شعور
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
پست الکترونیکی ssoleyma@ualberta.ca
 
   The Azerbaijani Style Metaphysical Poetry: Chess in the Poetry of Khāqāni and Abraham Cowley  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved