>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های کاربردی روان شناختی   
سال:1400 - دوره:12 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر کاهش آشفتگی هیجانی زنان دارای تجربه خیانت زناشویی - صفحه:299-313

  tick  اثربخشی استراحت، موسیقی و بازی‌های ویدیویی فعال بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دختر - صفحه:83-106

  tick  اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرایی (بتا) بر عملکرد رفتاری دانش‌آموزان دیرآموز - صفحه:207-225

  tick  ادراک و شناخت نوجوانان از مفهوم عاملیت: مطالعه ی پدیدارشناسانه - صفحه:19-38

  tick  بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درمان عقلانی-هیجانی-رفتاری بر مولفه‌های کیفیت رابطۀ زناشویی زوجین مبتلا به سرطان پستان - صفحه:283-298

  tick  تاثیر تمرینات ذهن‌آگاهی و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر اضطراب از آسیب و عملکرد ورزشی شمشیربازان نخبه - صفحه:247-263

  tick  تاثیر طرحواره‌درمانی هیجانی بر بخشودگی، کیفیت روابط زناشویی و تمایزیافتگی زنان مواجه شده با پیمانشکنی همسر - صفحه:315-332

  tick  تدوین مدل اشتیاق تحصیلی براساس راهبرد خودکارآمدی با میانجی‌گری هوش هیجانی در دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطه شهرستان مریوان - صفحه:127-143

  tick  تدوین مدل علی درگیری تحصیلی براساس خودنظم‌جویی و هیجان‌های تحصیلی با نقش واسطه‌ای خودناتوان‌سازی تحصیلی: اثربخشی برنامۀ مستخرج از مدل بر فرسودگی تحصیلی - صفحه:369-387

  tick  تعیین اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای همراه با آموزش خواندن بر حافظۀ فعال و عملکرد خواندن کودکان نارساخوان: شواهدی از پتانسیل‌های وابسته به رویداد - صفحه:59-81

  tick  رابطۀ میان خودپندارۀ تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان با توجه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم - صفحه:39-58

  tick  روابط ساختاری تنظیم هیجانی و استرس دارای علائم گسستگی ذهن: نقش میانجی‌گری افسردگی - صفحه:333-349

  tick  روابط فرازناشویی افراد مراجعه‌کننده به مشاوران و راهکارهای پیشگیری: تدوین الگو برمبنای نظریۀ داده‌بنیاد - صفحه:145-166

  tick  طراحی برنامۀ آموزش کارکردهای اجرایی و بررسی میزان اثربخشی آن بر ارتقای همدلی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا - صفحه:227-245

  tick  مقایسۀ اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی (Hgt) و درمان عقلانی-عاطفی-رفتاری (Rebt) بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان مطلقه - صفحه:1-18

  tick  مقایسۀ اثربخشی دو روش اجرای آموزش حافظۀ فعال بر کنترل توجه و ظرفیت حافظۀ فعال جوانان شاغل - صفحه:265-282

  tick  مقایسۀ انگیزش، فراشناخت و تنظیم هیجان ریاضی در دانش‌آموزان دارای اضطراب ریاضی و عادی - صفحه:183-205

  tick  نقش میانجی‌گری عاطفۀ مثبت و منفی در رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان شهر ایلام - صفحه:351-368

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هزینه؛ مولفه‌ای از نظریۀ انتظار - ارزش - صفحه:107-126

  tick  پیش‌بینی سطوح بهشیاری بر اساس ابعاد کمال‌گرایی خودمحور، دیگرمحور و جامعه‌محور - صفحه:167-181
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved