>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:34


  tick  ارزیابی اکوتیپ‌های مختلف سیاه‌دانه (.Nigella Sativa L) تحت تاثیر تنش خشکی در مرحله‌ی گلدهی - صفحه:138-150

  tick  ارزیابی برخی ژنوتیپ‌های پاییزه کلزا براساس صفات زراعی و شاخص Siig - صفحه:151-159

  tick  ارزیابی تحمل تنش خشکی در لاین‌های گندم دوروم براساس شاخص‌های تحمل - صفحه:185-198

  tick  ارزیابی عملکرد ژنوتیپ های مختلف جو (Hordeum Vulgar L.) تحت شرایط تنش شوری با استفاده از روش های تجزیه پایداری - صفحه:36-42

  tick  بررسی باززایی مستقیم از ریزنمونه گره گیاه علف مار (Capparis Spinosa L.) در محیط کشت Ms حاوی تنظیم کننده های رشدی مختلف - صفحه:54-61

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های توتون شرقی و تنباکو تحت تنش گل جالیز با استفاده از روش های آماری چند متغیره - صفحه:160-174

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی در لاین های M2 خرفه (Portulaca Oleracea)حاصل از جهش زایی با دی متیل سولفات (Dms) - صفحه:105-114

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های موتان برنج طارم جلودار در نسل M2 - صفحه:15-25

  tick  بررسی شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (Siig) به منظور گزینش لاین های امیدبخش جو با عملکرد بالا و خصوصیات زراعی مطلوب - صفحه:93-104

  tick  بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری و ارزیابی مقاومت تلاقی‌های حاصل ازچند لاین ذرت دانه‌ای نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال - صفحه:130-137

  tick  بررسی لکه های پروتئینی پاسخ دهنده به تنش شوری در گندم دیپلوئید (Triticum Boeoticum) - صفحه:26-35

  tick  بررسی مقادیر درجه روز-رشد مراحل فنولوژیک در تعدادی از ارقام زراعی و توده‌های بومی گندم‌های نان ایران - صفحه:71-82

  tick  تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های اصلاحی چغندرقند در شرایط گلخانه - صفحه:83-92

  tick  تاثیر تنظیم کننده‌های رشد و اتیل متان سولفونات (Ems) بر تولید درون شیشه ای نیشکر مقاوم به علف کش گلایفوسیت - صفحه:175-184

  tick  تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم در تلاقی مروارید (مقاوم) × فلات (حساس) - صفحه:62-70

  tick  مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط به روش بای‌پلات (Gge Biplot) برای عملکرد دانه در برخی از ژنوتیپ‌های آفتابگردان - صفحه:43-53

  tick  مطالعه تنوع هاپلوتایپی و ارتباط آلل‌های ریزماهواره واقع بر کروموزوم 4b گندم نان با برخی صفات زراعی - صفحه:1-14

  tick  مطالعه تنوع ژنتیکی برخی ارقام جو (Hordeum Vulgare L.) با استفاده از نشانگر ریزماهواره و صفات فیزیولوژیک رنگیزه‌ های گیاهی وپرولین تحت تنش سرمای دیررس بهاره - صفحه:199-209

  tick  پاسخ‌ برخی از متابولیت‌های اولیه ریشه برنج (Oryza Sativa L.) به تنش شوری - صفحه:210-217

  tick  گروه بندی ژنوتیپ های پیشرفته گندم بهاره تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی - صفحه:115-129
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved