>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم غذایی و تغذیه   
سال:1391 - دوره:9 - شماره:4


  tick  اثر افزودن فیبر رژیمی سیب زمینی بر ویژگی های شیمیایی و کیفیت ارگانولپتیکی سوسیس گوشت گاو - صفحه:49-60

  tick  اثر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر بر رطوبت و ویژگی های حسی ماهی کلیکای شکم خالی - صفحه:39-48

  tick  ارزیابی برخی از ارقام محلی انار ایران جهت فرآوری و صنایع تبدیلی - صفحه:85-95

  tick  ارزیابی کیفیت روغن دو واریته یولاف (جو دوسر) - صفحه:29-38

  tick  بررسی عملکرد پراکسید هیدروژن قلیایی بر روی ویژگی های فیزیکی فیبر رژیمی تولید شده از سبوس گندم - صفحه:21-28

  tick  بررسی نحوه اندازه گیری آکریل آمید در نان های مسطح سنتی شهرستان کرمان به روش Spe-Gc/Fid - صفحه:61-66

  tick  تاثیر بلانچینگ و خیساندن در محلول های اسمزی بر جذب روغن و ارزیابی حسی چیپس سیب زمینی تولیدی - صفحه:67-76

  tick  تاثیر درجه استخراج آرد و مدت زمان تخمیر برکاهش آسپارژین آزاد در خمیر نان سنگک - صفحه:13-20

  tick  ترکیب اسیدهای چرب و اسیدچرب اشباع در موقعیت 2 تری آسیل گلیسرول روغن زیتون فرابکر ایرانی - صفحه:5-12

  tick  تعیین پروفیل اسیدهای چرب و ترکیبات غذایی موجود در گوشت ماهی شوریده (Otolithes Ruber) - صفحه:77-84
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved