>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و برنامه ریزی شهری   
سال:1402 - دوره:4 - شماره:2


  tick  ارائه الگوی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نواحی نوآوری شهری و چگونگی هدایت اثرات احتمالی آن‌ها (موردپژوهشی ناحیۀ نوآوری مدرس) - صفحه:150-175

  tick  ارائۀ چارچوبی برای مدیریت بدهی‌ها در شهرداری تهران - صفحه:66-82

  tick  الگوی سرمایه‌گذاری مسکن با رویکرد بازارهای موازی - صفحه:134-148

  tick  بازآفرینی بافت تاریخی‌ فرهنگی شهر ارومیه جهت تحقق‌بخشی توسعۀ پایدار - صفحه:96-112

  tick  بازنمایی نقش صنایع فرهنگی در توسعه شهرهای ایران - صفحه:6-19

  tick  بررسی ارتباط بین توسعۀ مالی و مصرف انرژی در ایران (با تاکید بر صنعتی ‏شدن و شهرنشینی) - صفحه:52-64

  tick  بررسی تحلیلی و ارائۀ مدل مفهومی طراحی مطابق با مسکن انسان‌گرا (موردپژوهی تک‌نگاری: مسکن مهر شهر قزوین) - صفحه:210-226

  tick  تاثیر رویکردهای تامین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری‌ها (مطالعۀ موردی: شهرداری‌های تهران، بریتیش کلمبیا و کانادا) - صفحه:114-133

  tick  تحلیل استراتژیک طرح بودجه‏‌ریزی مشارکتی «من شهردارم» با استفاده از تکنیک Swot- Qspm - صفحه:20-33

  tick  سنجش شاخص‌های اجتماعی کیفیت زندگی شهری با مقیاس خرد در تبریز - صفحه:34-51

  tick  مدل‌سازی عوامل فنی موثر بر پیاده‌سازی طرح‌های شهر هوشمند با استفاده از رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری - صفحه:192-208

  tick  نقش برنامه‌ریزی شهری در طراحی الگوی مطلوب رسانۀ ملی با تاکید بر فرهنگ قومی - صفحه:84-95

  tick  واکاوی تناسبات پرتکرار در تحولات جدارۀ میدان امام خمینی‌(ره) تهران - صفحه:228-242

  tick  واکاوی مسکن قابل استطاعت در برنامه‌های بازآفرینی شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ همت‌آباد شهر اصفهان) - صفحه:176-191
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved