>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران   
سال:1395 - دوره:1 - همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران - کد همایش: 95151-20701


  tick  آسیب شناسی روابط زوجین در خانواده های چند همسر: به سوی یک نظریه زمینه ای - صفحه:0-0

  tick  ابعاد و زمینه های اقتصادی و اجتماعی تغییرات خانواده در ایران: فرصت ها و چالش ها - صفحه:0-0

  tick  احساس امنیت اجتماعی و حمایت اجتماعی در خانوارهای زن سرپرست خانوار: (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان رامهرمز) - صفحه:0-0

  tick  باروری در ازدواج های غیر رسمی: مطالعه موردی شهر کرمانشاه - صفحه:0-0

  tick  بازار ازدواج و روند همسان همسری سنی زوجین در ایران - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر برنامه های ماهواره بر روابط خانواده (مورد مطالعه : خانواده های شهری جهرم) - صفحه:0-0

  tick  بررسی تمایل به همسان‌همسری در بین جوانان 30-18 ساله و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی: شهر شیراز) - صفحه:0-0

  tick  بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی بر نوع ارتباطات جوانان 15 تا 29 سال شهر تهران با والدین - صفحه:0-0

  tick  بررسی موانع فرهنگی دسترسی زنان به عدالت خانوادگی در ایران - صفحه:0-0

  tick  بررسی نقش اخلاق در روابط زوجین و تاثیر آن بر رضایت زناشویی (مطالعه موردی: زوجین ساکن شهر یزد) - صفحه:0-0

  tick  تاثیر مدرنیته و انقلاب 1357 بر نهاد خانواده - صفحه:0-0

  tick  تحلیل جامعه شناختی میزان و عوامل موثر بر طلاق عاطفی - صفحه:0-0

  tick  تحولات قانونی مقررات حاکم بر دادرسی طلاق در ایران و تاثیر آن در حفظ نظام خانواده - صفحه:0-0

  tick  سنجش میزان رضایت زوجین از زندگی زناشویی و عوامل اجتماعی موثر بر آن: مطالعه ای در شهر تهران - صفحه:0-0

  tick  شکاف نسلی و تفکر بازاندیشانه زنان: مطالعه ای در شهر رشت - صفحه:0-0

  tick  فهم تجارب زیسته منجر شده به حمایت از کنش تک‌فرزندی در بین خانواده‌ها ( مطالعه موردی خانواده‌های تک‌فرزند شهر اهواز) - صفحه:0-0

  tick  فهم مشکلات اجتماعی طلاق از منظر زنان مطلقه: مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی - صفحه:0-0

  tick  مطالعه انسجام‌های معاشرتی، اظهاری، ساختاری و رابطه آنها با یکدیگر در خانواده‌های تهرانی - صفحه:0-0

  tick  مطالعه رابطه استفاده از فضای مجازی با نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز - صفحه:0-0

  tick  مطالعه زمینه ها و شرایط بازاندیشی زنان در ارزش های خانواده - صفحه:0-0

  tick  مطالعه کیفی جهانی شدن و تغییرات خانواده در شهر زنجان - صفحه:0-0

  tick  مطالعه نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج اینترنتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز) - صفحه:0-0

  tick  مطالعه ی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با تغییر ساختار قدرت در خانواده (نمونه ی موردی: زنان متاهل شهر شیراز) - صفحه:0-0
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved