>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه آموزش در علوم پزشکی   
سال:1393 - دوره:7 - شماره:16


  tick  ارزیابی درک دانشجویان علوم پزشکی از محیط های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد - صفحه:116-126

  tick  بررسی تاثیر روش آموزشی مطالعه ی موردی و شبیه سازی بر مهارت محاسبه ی دارویی دانشجویان پرستاری - صفحه:42-49

  tick  بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در خصوص آزمون ساختار یافته ی عینی (Osce ) - صفحه:127-136

  tick  بررسی وضعیت مدیریت دانش در علوم پزشکی - صفحه:94-106

  tick  تاثیر نرم افزار آموزشی طراحی شده در زمینه ی اصول و فنون عملی پرستاری و مامایی بر یادگیری مهارت های عملی دانشجویان پرستاری و مامایی - صفحه:64-71

  tick  تمایل به استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات در بین دانشجویان دانشکده ی مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ارایه ی الگوی تحلیل مسیر برای شناسایی عوامل موثر - صفحه:85-93

  tick  حمایت سازمانی از ارزیابی عملکرد دانشجویان در نظام آموزش عالی - صفحه:28-41

  tick  رابطه ی بین جهت گیری هدف با عملکرد ‌های آموزشی و خودکارآمدی تدریس در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - صفحه:50-63

  tick  سبک های یادگیری دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور - صفحه:19-27

  tick  عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مدرسین بالینی دانشکده ی پرستاری و مامایی گناباد و راهکارهای بهبود آن - صفحه:107-115

  tick  نقش اعضای هیات علمی در آموزش مبتنی بر شواهد از دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی: یک مطالعه ی کیفی - صفحه:1-18

  tick  نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - صفحه:72-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved