>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:20


  tick  گزارش فنی مقایسه کارایی مدل Ihacres و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی جریان رودخانه سیوند - صفحه:262-267

  tick  اثر سیگنال‌های بزرگ مقیاس اقلیمی بر بارش در استان مازندران - صفحه:13-24

  tick  ارزیابی اثر تغییرات زمانی دما، بارش و برداشت آب بر منابع آب زیرزمینی حوزه مهرگرد سمیرم - صفحه:238-249

  tick  ارزیابی عملکرد روش تحلیل عاملی در اولویت بندی سیل خیزی زیر حوضه های دامنه شمالی الوند همدان - صفحه:49-61

  tick  ارزیابی کارایی مدل‌های مختلف خطی و غیرخطی در پیش‌بینی بارندگی ماهانه در تغییرات اقلیم استان همدان - صفحه:1-12

  tick  بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل خیزی و رسوب زایی حوزه آبخیز حنیفقان، فارس - صفحه:25-37

  tick  بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت های شرقی دریاچه ارومیه - صفحه:145-157

  tick  بررسی تنش تسلیم خاک در موقعیت‌های شیب گوناگون در یک شیب‌تپه با پوشش مرتع ‌با وقوع فرسایش خمیری‌شکل - صفحه:168-178

  tick  بررسی میزان تاثیر برخی از پارامترهای استفاده شده برروی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک (حوضه آبخیز کسیلیان) - صفحه:109-119

  tick  بررسی پدیده های زمانی منحنی سنجه رسوب و مقایسه آن با چند روش آماری برای برآورد بار رسوب معلق (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گاماسیاب) - صفحه:83-96

  tick  تعیین عوامل موثر بر گسترش طول آبکندها در حوزه ی آبخیز قاضیان استان فارس - صفحه:72-82

  tick  تغییرات مولفه های رواناب، هدر رفت خاک و غلظت رسوب با استفاده از سطوح مختلف بایوچار در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:38-48

  tick  روندیابی جریان سطحی با استفاد ه از روش‌های موج سینماتیک و زمان- مساحت در حوزه آبخیز بالادست سد بوستان استان گلستان - صفحه:212-224

  tick  شبکه اجتماعی، تصویرسازی مشترک و سازگاری در راستای حکمرانی آب - صفحه:201-211

  tick  شبیه سازی وقایع بارش- رواناب با اعمال دیاگرام های اختلاف فاز و تصحیح مولفه های بارش موثر - صفحه:97-108

  tick  شبیه‌سازی مکانی و تهیه نقشه حساسیت فرونشست زمین با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی - صفحه:133-144

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی با استفاده Gis و روش Ahp (مطالعه موردی: جلگه تجن) - صفحه:189-200

  tick  کاربرد مدل تحلیلی Swot در ارزیابی نقاط ضعف و قوت آبخوان دشت ابرکوه‌ جهت تعادل‌ بخشی - صفحه:179-188

  tick  مطالعه آزمایشگاهی تاثیر جریان های سیلابی ناشی از شکست سد بر انتقال مصالح رسوبی بستر - صفحه:120-132

  tick  مقایسه روش‌های قطعی و زمین‌آمار در تعیین تغییرات مکانی نیتراتِ دشت قائم‌شهر- جویبار - صفحه:158-167

  tick  مکان‌یابی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی با استفاده از منطق فازی و بولین در مناطق مرکزی استان اردبیل - صفحه:225-237

  tick  پایش خشکسالی با استفاده از داده‌های سنجنده Modis و مقایسه با شاخص هواشناسی Spi در دوره‌های کوتاه مدت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جازموریان) - صفحه:250-261

  tick  پهنه‌بندی حساسیت به وقوع زمین‌لغزش با روش نسبت فراوانی (مطالعه موردی: جنگل تحت مدیریت صنایع چوب و کاغذ مازندران) - صفحه:62-71
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved