>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1400 - دوره:13 - شماره:38


  tick  اثر غنی سازی گندم با استفاده از محلول پاشی روی و آهن بر صفات کیفی و کمی در مراحل مختلف رشدی - صفحه:138-148

  tick  ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ارقام و لاین های پیشرفته گندم پاییزه - صفحه:193-209

  tick  ارزیابی تحمل به تنش خشکی در لاین های جو با استفاده از شاخص های تحمل - صفحه:71-83

  tick  ارزیابی تنوع آگرومورفولوژیکی نمونه‌های ژنتیکی بومی لوبیا چشم‌بلبلی - صفحه:95-106

  tick  ارزیابی تنوع درون واریته‌ای و پیشرفت اصلاحی حاصل از سلکسیون پدیگری – ماسال در پنبه رقم لطیف (Gossypium Hirsutum L.) - صفحه:222-233

  tick  ارزیابی شاخص تحمل به شوری برخی از ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica Napus L.) - صفحه:1-9

  tick  ارزیابی پارامترهای ژنتیکی، روابط بین صفات و گروه بندی هیبریدهای جدید چغندر قند از لحاظ صفات کمی و کیفی درشرایط آلودگی طبیعی رایزومانیا - صفحه:149-159

  tick  استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‌آل (Siig) به‌منظور گزینش هیبریدهای جدید آفتابگردان با عملکرد بالا و خصوصیات زراعی مطلوب - صفحه:116-123

  tick  ببررسی شاخص های تحمل به خشکی در لاین های لوبیا قرمز - صفحه:160-168

  tick  بررسی بیان برخی از ژن‌های مقاومت به بیماری برق‌زدگی درگیاه نخود زراعی - صفحه:169-178

  tick  بررسی تاثیر صفات فنولوژیکی و ریخت‌ شناسی بر عملکرد دانه اکوتیپ های گاودانه با استفاده از تجزیه مسیر و بای‌ پلات - صفحه:210-221

  tick  بررسی تنوع مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی از ارقام وارداتی سویا با استفاده از روش تجزیه به عامل ها - صفحه:46-59

  tick  بررسی رابطه صفات با عملکرد ریشه و قند در شرایط نرمال و تنش شوری در هیبریدهای چغندر قند - صفحه:25-34

  tick  تاثیر کلشی سین بر القاء پلی پلوئیدی وخصوصیات مورفوفیزیولوژیکی جمعیت زنیان (Carum Copticum L.) منطقه جغرافیایی سیستان - صفحه:35-45

  tick  تجزیه ارتباطی صفات آگروموفولوژیک در لاین‌های ذرت با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون Irap و Remap - صفحه:10-24

  tick  تجزیه مسیر اثر متقابل ژنوتیپ× محیط و بررسی پایداری عملکرد لاین های امیدبخش جو در اقلیم گرم - صفحه:179-192

  tick  تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌ های نخود (Cicer Arietinum L.) با استفاده از روش Ammi - صفحه:60-70

  tick  غربال ژنوتیپ‌های سویا در مرحله گیاهچه تحت تنش شوری - صفحه:124-137

  tick  نقش قارچ اندوفیت Penicillium Chrysogenum در گیاه گوجه‌فرنگی تحت تنش شوری - صفحه:84-94

  tick  پاسخ گیاهچه های هیبرید ذرت به تنش شوری با استفاده از سیستم دفاع آنتی اکسیدان بر روی ژل پلی آکریلامید - صفحه:107-115
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved