>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1398 - دوره:51 - شماره:2


  tick  ارزیابی ژئومورفوسایت‌های شهرستان خور و بیابانک و طبس به‌منظور گردشگری کم‌شتاب - صفحه:493-512

  tick  بررسی عملکرد کمیسیون مادۀ 100 شهرداری یزد و آثار آن بر شهرنشینی و شهرسازی با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو - صفحه:387-409

  tick  بررسی و تحلیل روابط علّی و معلولی شاخص‌های تاثیرگذار بر مدیریت یکپارچۀ حریم پایتخت - صفحه:429-451

  tick  بررسی و نقد مبانی معرفتی مکتب پدیدارشناسی با تاکید بر علم جغرافیا - صفحه:471-492

  tick  برنامه‌ریزی کاربری زمین در مواجهه با زلزله در بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ عبدل‌آباد شهر تهران) - صفحه:269-290

  tick  بهره‌گیری از نظریۀ چیدمان فضا در کاهش انزوای اجتماعی-فضایی محله‌های شهری - صفحه:357-371

  tick  تبیین محیطی پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد ارزیابی چندمعیارۀ فضایی (Gismce) در استان اصفهان - صفحه:323-340

  tick  تحلیل تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی کلان‌شهر مشهد - صفحه:373-385

  tick  تحلیل تناسب چیدمان عناصر کالبدی فضا در منطقۀ رشد شهر با رویکرد توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 22 تهران) - صفحه:341-356

  tick  تحلیلی بر ادراک «کیفیت معنای مکان» با تاکید بر مکان‌های عمومی شهر یزد - صفحه:411-428

  tick  تحلیلی بر جمعیت‌پذیری و توسعۀ شهری با تاکید بر پایداری منابع آب (مطالعۀ موردی: شهر یزد) - صفحه:307-322

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کسب‌وکار در منطقۀ آزاد تجاری ارس - صفحه:291-306

  tick  فرصت‌ها و محدودیت‌های نظام بین‌الملل و سیاست خارجی کشورها (مطالعۀ موردی: ایران و مالزی) - صفحه:453-469

  tick  کارکرد فضای مجازی در ارتقای سطح فکری و اجتماعی زنان در ایران - صفحه:513-530

  tick  واکاوی چارچوب‌ها و ویژگی‌های شناختی رابطۀ سیاست و فضای جغرافیایی در روش‌شناسی پسااثبات‌گرا - صفحه:249-267
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved