>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1390 - دوره:8 - شماره:30


  tick  اثر پوشش خوراکی و شرایط عملیات بر خشک کردن اسمزی قارچ - صفحه:53-60

  tick  اثر چیتوزان بر افزایش عمر پس از برداشت و ویژگی های کیفی انگور رقم شاهرودی - صفحه:93-102

  tick  ارزیابی میزان آلومینیوم و برخی از عناصر سنگین در چای های پرمصرف شهر تهران در سال 1386 - صفحه:103-110

  tick  ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان Rna ویروسی استخراج شده از شیرخام بامیزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروس های روده ای براساس مدل سطح پایین - صفحه:61-72

  tick  استفاده از میکروسکوپ فلورسانس در مطالعه ریز ساختار خمیر نان - صفحه:73-83

  tick  بررسی رشد و تولید Co2 در سویه های صنعتی ساکارومایسس سرویزیه مناسب برای تولید مخمر نانوایی - صفحه:35-44

  tick  بررسی میزان سرب و کادمیوم در قارچ های خوراکی پرورشی در سطح شهر تهران - صفحه:85-91

  tick  تاثیر عصاره سیر بر خواص شیمیایی میکروبی و حسی مهره تولیدی از ماهی آنچوی (Stolephorus Indius) تازه و خشک - صفحه:11-20

  tick  تاثیر غلظت نمک روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیرسفید آب نمکی ایرانی - صفحه:1-10

  tick  تسریع رساندن خرمای مضافتی به وسیله آب و محلول های اسید استیک و کلرید سدیم داغ - صفحه:45-52

  tick  مقایسه کارایی آزمون های کیفی طبقه بندی گندم با تاکید بر روش نوین ژل گلوتنین ماکروپلیمر - صفحه:21-24
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved