>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم سبزی ها   
سال:1399 - دوره:4 - شماره:8


  tick  اثر سطوح مختلف نانوسلنیوم و سلنیوم بر جوانه‌زنی بذر و رشد دانه‌رست پیاز (Allium Cepa L.) - صفحه:67-80

  tick  اثر ضد باکتریایی اسانس‌ها و ترکیبات مونوترپنی علیه بیماری باکتریایی لکه قهوه‌ای قارچ تکمه‌ای - صفحه:161-175

  tick  اثر ‌ویناس ‌نیشکر ‌بر ‌محتوای ‌عناصر ‌غذایی، ‌خصوصیات ‌رشد ‌و ‌عملکرد ‌ریحان ‌(Ocimum Basilicum L.) - صفحه:1-14

  tick  اثرات پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید و نانو سیلیسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد و فیزیولوژیکی گیاه مرزه تحت شرایط تنش عنصر سنگین سرب - صفحه:147-160

  tick  اولین گزارش از وجود برخی گونه‌های قارچی جدا شده از نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی (Globodera Rostochiensis) در ایران - صفحه:53-66

  tick  بررسی تاثیر زمان برداشت و روش خشک کردن بذر بر کیفیت جوانه‌زنی بذر پیاز - صفحه:133-145

  tick  بررسی تاثیر متانول، تراکم و تداخل علف‌های‌هرز بر صفات مورفولوژی و عملکرد بامیه - صفحه:97-110

  tick  تاثیر کافئیک اسید بر رشد و کاهش اثرات مخرب تنش شوری در خیار گلخانه‌ای - صفحه:35-51

  tick  تاثیر مدت زمان تابش نور و کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت کاهو رقم New-Red Fire - صفحه:111-131

  tick  کارایی کاربرد تلفیقی هرس شاخه فرعی و کود زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی برگ و عملکرد کمی و کیفی میوه خیار گلخانه‌ای - صفحه:177-188

  tick  نقش براسینواستروئید و سالیسیلیک اسید بر رشد و تجمع کادمیوم در اسفناج تحت شرایط تنش کادمیوم - صفحه:15-33

  tick  پاسخ‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja Hortensis L.) در استفاده از نانوکود کلات کامل - صفحه:81-96
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved