>
Fa   |   Ar   |   En
   اولین گزارش از وجود برخی گونه‌های قارچی جدا شده از نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی (Globodera Rostochiensis) در ایران  
   
نویسنده عباسی خدیجه ,ظفری دوستمراد
منبع علوم سبزي ها - 1399 - دوره : 4 - شماره : 8 - صفحه:53 -66
چکیده    نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی (globodera rostochiensis) یکی از مخرب‌ترین و خسارت‌زاترین نماتدهای انگل سیب‌زمینی است؛ که این محصول را مورد هجوم قرار می‌دهد. ارائه راه‌کارهای مدیریتی مناسب جهت کنترل این بیماری بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. با توجه به ترکیبات پوسته تخم در نماتدهای سیستی و توانایی بسیاری از قارچ‌ها در تولید طیف وسیعی از آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره‌ی تخم، شناسایی قارچ‌های همراه نماتد و نقش آن‌ها در کنترل بیولوژیک نماتدها از جمله نماتدهای سیستی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش، 154 جدایه‌ی قارچی آلوده کننده‌ی نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی جداسازی و خالص‌سازی شدند. بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تعیین توالی نواحی its از dna ریبوزومی، 154 جدایه‌ی مذکور در 13 جنس alternaria،aspergillus،beauveria،candida،chaetomium،cylindrocarpon،fusarium،lecanicillium،plectosphaerella،purpureocillium ،trichoderma،trichocladiumوulocladium قرار گرفتند که پنج گونه‌ی قارچی candida parapsilosis، cylindrocarpon olidum، plectosphaerella cucumerina، trichocladium griseum و ulocladium dauci برای اولین بار در ایران از روی نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی گزارش می‌شوند که می‌توانند به‌عنوان تولید کننده آنزیم‌های مختلف از پتانسیل مناسبی برای کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی طلایی سیب‌زمینی برخوردارند.
کلیدواژه جدایه‌ی قارچی، ریخت‌شناسی، سیست طلایی، کنترل بیولوژیک
آدرس دانشگاه ایلام, دانشکده کشاورزی, گروه گیاه‌پزشکی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده کشاورزی, گروه بیماری‌شناسی گیاهی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved