>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در دین و سلامت   
سال:1399 - دوره:6 - شماره:1


  tick  آیا بین اخلاق و حقوق ارتباطی وجود دارد؟ - صفحه:1-4

  tick  الگوی‌ خودمهارگری جوان شیعه با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای - صفحه:60-73

  tick  ایمنی و بهداشت مواد غذایی از منظر اسلام - صفحه:131-143

  tick  بررسی اثربخشی آموزش مضرات الکل مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در کاهش ولع مصرف آن و بازگشت در افراد با سابقۀ اعتیاد به الکل در انجمن الکلی‌های گمنام شهر تهران در سال 1396 - صفحه:36-46

  tick  بررسی تاثیر آموزش آداب و مهارت‌های زندگی اسلامی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، سبک‌های هویتی و رشد اخلاقی دانش‌آموزان - صفحه:116-130

  tick  بررسی رابطۀ بین دلبستگی به خدا، دلبستگی به بزرگسالان و تاب‌آوری با خودشفقت‌ورزی و ذهن‌آگاهی در دانشجویان دانشگاه تهران در سال 1395 - صفحه:5-18

  tick  بررسی رابطۀ هوش معنوی و هوش هیجانی با عملکرد پرستاران زن بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1396 - صفحه:19-35

  tick  بررسی نقش میانجی‌گر شفقت به خود در رابطۀ بین آسیب‌پذیری روان‌شناختی و دلبستگی به خدا در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1395 - صفحه:74-86

  tick  تغییر نگرش در زندگی به مثابۀ پیشگیری و درمان اندوه؛ بررسی دیدگاه کندی، رازی و ابن حزم - صفحه:144-152

  tick  رابطۀ التزام عملی به اعتقادات مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی در معلمان مدارس استثنایی کودکان شهر کرمان در سال 1394 - صفحه:47-59

  tick  ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامۀ سنجش معنویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر سنندج در سال 1396 - صفحه:100-115

  tick  مقایسۀ اثربخشی سه روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان هیجان‌مدار و درمان تلفیقی بر بهزیستی معنوی خانواده‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاورۀ شهرستان ساری: مطالعۀ آزمایشی - صفحه:87-99
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved