>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1394 - دوره:3 - شماره:1


  tick  ارایه مدل معادلات ساختاری ارتقای توانمند سازی و اثربخشی سرمایه انسانی از طریق تفویض اختیار در سازمان‌های ورزشی - صفحه:35-44

  tick  ارتباط بین میزان فعالیت جسمانی و اخلاق کار: مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی - صفحه:81-92

  tick  ارتباط توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان - صفحه:25-34

  tick  انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در رویدادهای علمی- ورزشی - صفحه:13-23

  tick  بررسی تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدی و ابعاد کمال گرایی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان) - صفحه:65-79

  tick  بررسی رابطه عزت نفس و توسعه سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه - صفحه:1-12

  tick  رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - صفحه:93-103

  tick  وضعیت ایمنی حریم‌ها، خطوط، تجهیزات و لوازم ورزشی در فضا های تفریحی و ورزشی، جنگل ها و بوستان‌های منطقه 4 تهران - صفحه:55-64

  tick  پیش بینی سکوت سازمانی از طریق تیپ شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان - صفحه:45-54
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved