>
Fa   |   Ar   |   En
   وضعیت ایمنی حریم‌ها، خطوط، تجهیزات و لوازم ورزشی در فضا های تفریحی و ورزشی، جنگل ها و بوستان‌های منطقه 4 تهران  
   
نویسنده خادم ازغندی امیر رضا
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1394 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:55 -64
چکیده    چکیدههدف: خانواده ها به‌عنوان یکی از پایدارترین منابع انسانی جوامع هستند. در شهرهای بزرگ، پارک ها و بوستان ها، از مهم ترین مکان هایی هستند که بخش عمده اوقات فراغت خانواده ها را در خود جای می دهند، لذا لازم است، دارای سطح مطلوبی از ایمنی باشند. به همین علت، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ایمنی حریم‌ها، خطوط، تجهیزات و لوازم ورزشی در فضاهای تفریحی و ورزشی، جنگل ها و بوستان های منطقه 4 تهران در جهت ارتقا کیفیت زندگی این بخش از منابع انسانی جامعه انجام شد.روش‌شناسی: 247 پارک و بوستان این منطقه با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آمار توصیفی و استنباطی، برای بررسی وضعیت ایمنی مدنظر استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که وضعیت ایمنی حریم‌ها و خطوط و تجهیزات و لوازم ورزشی در فضا های تفریحی و ورزشی، جنگل ها و بوستان های منطقه چهار، به‌طورکلی 35 درصد رعایت شده بود و در نواحی مختلف این منطقه هم، هیچ ناحیه ای وضعیتی بهتر از ضعیف نداشت.نتیجه‌گیری: وضعیت ضعیف ایمنی مورد ارزیابی، نشان داد که نیاز است در قالب برنامه های مختلف کوتاه، میان و بلندمدت به ترتیب، اولویت در ارتقا این ایمنی به‌ویژه در بخش کودکان، اقدامات عملی انجام شود. مهم ترین این اقدامات، در قالب پیشنهادهای همین تحقیق آورده شده اند.
کلیدواژه پارک ,بوستان ,ایمنی تجهیزات ,ورزش و سلامتی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved