>
Fa   |   Ar   |   En
   انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در رویدادهای علمی- ورزشی  
   
نویسنده اسدی نیا احمد ,رمضانی نژاد رحیم ,اسدی نیا ابوالفضل
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1394 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:13 -23
چکیده    چکیدههدف: هدف از این تحقیق، شناسایی انگیزه های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در کنگره ملی علوم ورزشی نیاز نسل فردا بود.روش شناسی: جامعه آماری تحقیق را کلیه داوطلبان شرکت کننده در کنگره ملی علوم ورزشی نیاز نسل فردا تشکیل دادند (70=n). به علت پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه تحقیق برابر با جامعه تحقیق در نظر گرفته شد که در نهایت، 62 داوطلب (88درصد) در تحقیق شرکت کردند. ابزار تحقیق پرسشنامه، انگیزه های داوطلبی اندام و همکاران (1387) بود که 7 بعد، انگیزه های شغلی، مادی، هدفمند، پیشرفت، اجتماعی، حمایتی و تعهد را با مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه گیری می‌کرد. روایی پرسشنامه به وسیله 12 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز، با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ (83/0= ?) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. به علت نرمال بودن توزیع داده‌ها، از آزمون‌های تحلیل واریانس یک طرفه و فریدمن استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که دانشجویان به ترتیب با انگیزه های شغلی، پیشرفت، هدفمند، اجتماعی، حمایتی، مادی و تعهد در این رویداد شرکت کرده اند؛ همچنین مشخص شد که در دانشجویان مقطع کارشناسی، انگیزه‌های شغلی بیشتر از دانشجویان ارشد و دکتری است، ضمنا در دانشجویان دکتری، انگیزه‌های مادی و پیشرفت، بیشتر از سایر دانشجویان بود.نتیجه‌گیری: پیشنهاد می شود، هنگام جذب و گزینش داوطلبان از بین دانشجویان، سطح تحصیلی و نوع انگیزه آن‌ها مورد توجه قرار گرفته، مدیران و مسیولین رویدادهای ورزشی براساس ارجحیت های داوطلبان، مسیولیت ها را تقسیم نمایند.
کلیدواژه داوطلبی ,دانشجویان ,انگیزه ,تربیت بدنی
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved