>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه مدل معادلات ساختاری ارتقای توانمند سازی و اثربخشی سرمایه انسانی از طریق تفویض اختیار در سازمان‌های ورزشی  
   
نویسنده نظری رسول ,علی پناهیان نوش‌آفرین
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1394 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:35 -44
چکیده    چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل معادلات ساختاری ارتقای توانمند سازی و اثربخشی سرمایه انسانی از طریق تفویض اختیار در سازمان‌های ورزشی بود. روش‌شناسی: پژوهش از نوع توصیفی است و به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه سرمایه‌های انسانی سازمان‌های ورزشی استان اصفهان، شامل اداره کل ورزش و جوانان، ادرات تابعه، هیات‌های ورزشی و باشگاه‌های ورزشی با حجم جامعه آماری ??? نفر بود. بر اساس فرمول کوهن (2000) حجم نمونه، 207 نفر در نظر گرفته شد که به صورت تصادفی طبقه‌ای از بین جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه‌های اصول تفویض اختیار موثر جامعه صنعتی (????)، توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (????) و اثربخشی سازمانی هسو (????) به ترتیب با پایایی (96/0, 84/0,86/0=?) استفاده شد؛ همچنین روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه مورد تایید متخصصان قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، آمار توصیفی، استنباطی و مدل معادلات ساختاری در نظر گرفته شد.یافته‌ها: تحلیل مسیر الگو، رابطه بین تفویض اختیار با توانمندسازی و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمان‌های ورزشی حاکی از مناسب بودن مدل است. در ضمن بر اساس مدل رگرسیونی، بین تفویض اختیار و مولفه‌های موثر بودن، حق انتخاب و تصمیم گیری؛ همچنین بین توانمندسازی و مولفه تصمیم گیری، رابطه معنادار وجود دارد. نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان عنوان کرد، مدیران ارشد سازمان‌های ورزشی با دادن حق انتخاب‌های به جا و فراهم سازی شرایط مناسب در فرصت‌های مختلف تصمیم‌گیری، احساس موثر بودن و اعتماد به نفس را در کارکنان افزایش دهند.
کلیدواژه اثربخشی ,تفویض اختیار ,توانمندسازی ,سازمان‌های ورزشی ,سرمایه انسانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved