>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان  
   
نویسنده جوادی پور محمد ,پارساجو علی
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1394 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:25 -34
چکیده    چکیدههدف: هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود.روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، به تعداد 161 نفر تشکیل دادند و تعداد 118 نفر از این افراد، براساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار این تحقیق شامل؛ پرسش‌نامه های توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) و سلامت سازمانی هوی و فلدمن (1996) بودند. روایی پرسش‌نامه ها توسط متخصصان امر، تایید و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه سلامت سازمانی 86/0 و برای پرسش‌نامه توانمندسازی، 84/0 محاسبه گردید. از آمار توصیفی، برای توصیف وضعیت آزمودنی ها استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف، جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و برای بررسی متغیرهای تحقیق، از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان دادند، بین توانمندسازی با همه مولفه های سلامت سازمانی؛ سطح نهادی (001/0= p،475/0=r)، سطح مدیریتی (002/0=p ،278/0=r) و سطح فنی (019/0=p ،218/0= r)، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.نتیجه گیری: سطح مدیریتی، به عنوان مولفه ای از متغیر سلامت سازمانی، می تواند پیش بینی کننده توانمندسازی کارکنان باشد که لزوم برنامه ریزی جدی مدیران را در این امر مهم می طلبد.
کلیدواژه توانمندسازی ,سلامت سازمانی ,اداره ورزش و جوانان.
آدرس دانشگاه تهران, ایران, پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved