>
Fa   |   Ar   |   En
   حفاظت زیست بوم گیاهان   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:15


  tick  اثر تخریب جنگل و تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخص‌های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل بلوط ایرانی در استان فارس) - صفحه:319-332

  tick  اثر تیمارهای سرمادهی و درجه حرارت بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و استقرار گیاه مرتعیSmyrniopsis Aucheri Boiss - صفحه:55-70

  tick  ارزش‌گذاری اقتصادی میزان ترسیب کربن در مخزن سدهای چومان، کانی‌گویژان و سامانه انتقال آب آن‌ها در استان کردستان - صفحه:71-87

  tick  ارزیابی اثرات احداث بزرگراه خرم‌زال بر مسائل اقتصادی اجتماعی روستائیان جنگل نشین (بررسی موردی: روستای قلعه ‌نصیر، استان لرستان) - صفحه:237-252

  tick  بارزسازی اهمیت متغیر پوشش گیاهی بر روی دمای سطح زمین توزیع ‌شده در کاربری/پوشش‌های مختلف محدوده شهر جوانرود - صفحه:333-356

  tick  برآورد میزان ترسیب کربن توده‌های شاخه‌زاد بلوط ایرانی (Quercus Brantii Lindl.) در کامفیروز استان فارس - صفحه:141-154

  tick  بررسی کارایی شاخص‌های گیاهی پرکاربرد جهت آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی در شرایط محیطی مختلف - صفحه:125-140

  tick  بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام‌های مختلف گیاه پنیرک (Malva Sylvestrisa L.) بر کاسنی (Cichorium Intybus L.) و سوروف (Echinochloa Crus-Galli L.) - صفحه:107-123

  tick  تاثیر برخی عوامل فیزیوگرافیک بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختچه بادام‌ کوهی (Amygdalus Scoparia) در زیست‌بوم‌های مرتعی خراسان جنوبی - صفحه:197-215

  tick  تعیین ارزش تغذیه‌ای چهار گونۀ گیاهی (Malcolmia Africana، Plantago Lanceolata، Phlomiscancellata و Klasea Latifolia) در مراتع بالا جام شهرستان تربت‌جام - صفحه:155-179

  tick  تعیین عوامل خاکی موثر بر شاخص های تنوع کارکردی و گونه ای گیاهان در مراتع راور، استان کرمان - صفحه:1-22

  tick  تعیین مناسب‌ترین ﻣﻌﺎدﻻت آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺮآورد زی‌توده‌ روی زﻣینی گونه ارس - صفحه:89-105

  tick  تنوع ژنتیکی گیاه بیابانی رمس (Haloxylon Salicornicum (Moq.) Bunge Ex Boiss)، در رویشگاه‌های مختلف با استفاده از نشانگر Issr (مطالعه موردی: استان یزد) - صفحه:217-235

  tick  رابطه بین برخی از ویژگی‌های رویشگاه باریجه (Ferula Gummosa Boiss.) با خصوصیات خاک (مطالعه موردی: مراتع عطائیه و شوررود- خراسان رضوی) - صفحه:23-39

  tick  کمی سازی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور (منطقه مورد مطالعه: استان فارس) - صفحه:295-318

  tick  مطالعه تنوع مورفولوژی و فیزیولوژی درخت دارویی انار شیطان (Tecomella Undulate) - صفحه:275-294

  tick  مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و قارچ‌های همراه دنبلان صحرایی (Terfezia Claveryi) و گیاه گل آفتابی بومی استان گلستان - صفحه:181-195

  tick  مقایسه مدل‌های مکان‌یابی و توسعه گردشگری از چشم‌انداز آمایش سرزمین در جنگل‌های زاگرس مطالعه موردی: شهرستان جوانرود - صفحه:253-273

  tick  نقش برش بازیابی در بازسازی توده‌های خشکیده بلوط ایرانی (Quercus Brantii Lindl.)(مطالعه موردی: دشت برم کازرون، استان فارس) - صفحه:41-54
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved