>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای شناختی در یادگیری   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:7


  tick  اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر عملکرد توجهی- حافظه‌ای دانش‌آموزان مبتلا به Adhd - صفحه:1-21

  tick  اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی بر فرسودگی شغلی، رضایت شغلی و برخی نشانگان آسیب‌شناسی روانی معلمان - صفحه:179-198

  tick  بررسی تاثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان - صفحه:23-41

  tick  بررسی رابطه درگیری‌های تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس - صفحه:71-92

  tick  بررسی نقش رویکردهای یادگیری در رابطه بین سبک دلبستگی به والدین و پیشرفت تحصیلی - صفحه:109-127

  tick  تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر سبک‌های اسنادی و ابعاد آن (منبع علیت، ثبات علیت، کلی بودن علیت) در دانش‌آموزان - صفحه:93-108

  tick  تاثیر برنامه آموزشی تقویت توجه و ادراک حسی- حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی - صفحه:139-156

  tick  رابطه بین اشکال ارائه ثانویه با میزان یادگیری مستقل دانش‌آموزان پایه دوم دوره اول متوسطه - صفحه:127-138

  tick  مقایسه سطح حافظه کاری، انعطاف‌پذیری و حل مسئله دانشجویان در انتخاب راهبردهای مقابله با استرس هیجان‌مدار - صفحه:57-70

  tick  نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین سیستم‌های بازداری /فعال‌ساز رفتاری با تفکر خلاق - صفحه:43-56

  tick  نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان - صفحه:157-177
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved