>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین سیستم‌های بازداری /فعال‌ساز رفتاری با تفکر خلاق  
   
نویسنده حبیبی کلیبر رامین ,فرید ابوالفضل ,بابایی داود
منبع راهبردهاي شناختي در يادگيري - 1395 - دوره : 4 - شماره : 7 - صفحه:43 -56
چکیده    هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سیستم بازداری (bis) / فعال‌ساز رفتاری (bas) و اهداف پیشرفت با تفکر خلاق بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 359 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (136 پسر و 223 دختر) در سال تحصیلی 94-1393 بودند که بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پرسشنامه سیستم فعال‌ساز بازدارنده رفتاری کارور و وایت (1994)، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور (2001) و پرسشنامه‌ی تفکر خلاق پیتر هانی (ترجمه یوسفی، 1384) توسط شرکت‌کنندگان تکمیل شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار لیزرل 8.8 استفاده گردید. یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که بین سیستم فعال‌ساز رفتاری و اهداف پیشرفت با تفکر خلاق رابطه مثبت وجود دارد (05/0>p). همچنین بین سیستم بازدارنده رفتاری با تفکر خلاق رابطه منفی وجود دارد (05/0 >p). متغیر اهداف پیشرفت هم با نقش واسطه‌ای خود و همچنین به‌صورت مستقیم با تفکر خلاق رابطه معنی‌دار دارد. نتیجه‌گیری: این پژوهش تلویحاتی برای دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت دارد که از یافته‌های آن می‌توانند در پرورش فراگیران خلاق بهره گیرند.
کلیدواژه اهداف پیشرفت، تفکر خلاق، سیستم بازداری (Bis)، فعال‌ساز رفتاری (Bas)
آدرس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران
پست الکترونیکی davodbabayi69@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved