>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر عملکرد توجهی- حافظه‌ای دانش‌آموزان مبتلا به Adhd  
   
نویسنده سلیمانی اسماعیل ,عباسی مسلم ,طغیانی الهه
منبع راهبردهاي شناختي در يادگيري - 1395 - دوره : 4 - شماره : 7 - صفحه:1 -21
چکیده    هدف: در پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی فراشناختی بر عملکرد توجهی حافظه ای دانش‌آموزان مبتلا به adhd مورد توجه بود. روش: پژوهش حاضر با روش آزمایشی از نوع طرح­های پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دارای اختلال کمبود توجه بیش­فعالی دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 951394 مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه 2 تهران تشکیل می‌دادند که از بین آنها تعداد 40 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی به 2 گروه 20 نفری گمارده شد. سه ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت که عبارت بودند از؛ پرسشنامه محقق ساخته برای جمع‌آوری داده‌های جمعیت‌شناختی، آزمون عملکرد پیوسته (cpt) و مقیاس حافظه‌ی عددی وکسلر (فراخنای ارقام). گروه آزمایش در 10 جلسه تحت آموزش راهبردهای شناختی فراشناختی قرار گرفته و در طی این جلسات به گروه کنترل هیچ نوع آموزشی داده نشد. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که خطای ارائه پاسخ، خطای پاسخ حذف، تعداد پاسخ صحیح و شاخص زمان واکنش آزمون عملکرد پیوسته و همچنین فراخنای حافظه مستقیم و معکوس گروه آزمایش بعد از مداخله بازسازی شناختی متفاوت است (001/0≥p). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت ارائه مداخله مبنی بر آموزش راهبردهای شناختیفراشناختی بر کاهش علائم adhd موثر بوده است، لذا پژوهش، استفاده از این آموزش‌ها را پیشنهاد می‌کند.
کلیدواژه راهبردهای شناختی – فراشناختی، توجه، حافظه، Adhd
آدرس دانشگاه ارومیه, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه سلمان فارسی کازرون, گروه روان‌شناسی, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران
پست الکترونیکی toghyani.psy@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved