>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان  
   
نویسنده جعفری ثانی حسین ,حجازی زهرا ,وقاری زمهریر زهرا
منبع راهبردهاي شناختي در يادگيري - 1395 - دوره : 4 - شماره : 7 - صفحه:23 -41
چکیده    هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد. روش: در این پژوهش از روش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمونپس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش استفاده شد. گروه آزمایش با روش تدریس تفحص گروهی، آموزش داده شد و گروه کنترل متغیری را دریافت نکردند. جامعه آماری، دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول متوسطه‌ی ناحیه 6 آموزش و پرورش مشهد بود. از میان آنان 51 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان شرکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شدند و سپس 26 نفر به روش تصادفی در گروه آزمایش و 25 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند و به پرسشنامه‌ی سنجش مهارت‌های اجتماعی ماتسون، راتاتوری و هلسل پاسخ دادند. ضریب پایایی این آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ در پیش‌آزمون 79/0 و در پس‌آزمون 95/0 به‌دست آمد. یافته‌ها: داده‌های جمع‌آوری‌شده با کمک آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه و چند متغیره تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد میانگین گروه کنترل و آزمایش در پیش‌آزمون تفاوت چندانی ندارد، اما در پس‌آزمون، میانگین گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر بود و با کنترل نمره پیش‌آزمون، تفاوت مشاهده‌شده بین نمرات رشد مهارت‌های اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل معنادار بود (001/0 > p). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که آموزش با استفاده از روش تدریس تفحص گروهی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان به‌طور کلّی و مولفه‌ی مهارت اجتماعی مناسب، رفتار غیر‌اجتماعی، پرخاشگری و رفتار تکانشی، برتری‌طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن و رابطه با همسالان تاثیر داشته و سبب بهبود این مولفه‌ها شده است. لذا این پژوهش استفاده از الگوهای اجتماعی همچون روش تدریس تفحص گروهی را به‌منظور بهبود مهارت‌های اجتماعی پیشنهاد می‌کند.
کلیدواژه روش تدریس، تفحّص گروهی، مهارت‌های اجتماعی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی zahra.curriculum.student@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved