>
Fa   |   Ar   |   En
   Interdisciplinary Journal Of Virtual Learning In Medical Sciences   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه های مجری آموزش الکترونیکی در تهران بر اساس قابلیت استفاده در یادگیری - صفحه:53-62

  tick  ارزیابی کارایی گروه‌های آموزشی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها در سال 1390 - صفحه:26-32

  tick  ارزیابی یادگیری الکترونیکی جهت تشخیص زود هنگام هومورژهای شبکیه در رتینوپاتی دیابتی - صفحه:74-84

  tick  بررسی رابطه راهبردهای انگیزشی یادگیری و ارزش‌دهی به تکلیف در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان - صفحه:45-52

  tick  تحلیل محتوای کیفی نظریه ارتباط‌گرایی و ارایه الگوی مفهومی طراحی ‏‏زیست‏بوم‌های یادگیری - صفحه:33-44

  tick  شاخص‌های عملی ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران - صفحه:11-25

  tick  شناسایی ویژگی‌های بازخورد موثر و تعیین تاثیر این ویژگی‌ها بر بازخورد موثر از دیدگاه دانشجویان موسسه‌ جهاد دانشگاهی اهواز - صفحه:63-73

  tick  مروری بر نرم‌افزارهای رایگان آماری - صفحه:85-93

  tick  معرفی کتاب - صفحه:94-94

  tick  مقایسه مهارت‌های پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوری و مجازی - صفحه:1-10
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved