>
Fa   |   Ar   |   En
   فرآیند و کارکرد گیاهی   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:26


  tick  اثر اسید جیبرلیک و پرایمینگ بر جوانه‌زنی و برخی از ترکیبات استویا (Stevia Rebaudiana Bertoni) - صفحه:199-208

  tick  اثر تاریخ کاشت و فواصل مختلف بین ردیف بوته بر شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (L. Hibiscus Sabdariffa) - صفحه:171-184

  tick  اثر تنش کم آبی بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی توده‌های خربزه بومی ایران - صفحه:209-222

  tick  اثر تنش کم‌آبی و محلول‌پاشی آهن و منگنز بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی علوفه ماش سبز (Vigna Radiata L.) تحت تنش کم آبی - صفحه:101-116

  tick  اثر تنظیم کننده های رشدگیاهی بر کاهش خسارت علف کش های انتخابی در گیاه سیر - صفحه:263-275

  tick  اثر سایه دهی بر رشد، نمو و میزان برخی عناصر معدنی گل محمدی (Rosa Damascene Mill.) در شرایط آب و هوایی اهواز - صفحه:129-144

  tick  اثر شوری در شدت‌های مختلف نور بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه سیاه‌تاغ (Haloxylon Ammodendron) - صفحه:117-128

  tick  اثر متیل جاسمونات بر میزان بیان ژن‌های کاتالاز، پرولین سنتتاز، بتایین آلدهید دهیدروژناز و Sos1 در گیاه دارویی بابونه تحت تنش شوری - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی اثر قارچ‌هایGlomus Mosseae وPiriformospora Indica بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل گیاه ذرت (Zea Mays L.) در سطوح متفاوت فسفر و آبیاری - صفحه:27-44

  tick  بررسی اثر متیل جاسمونات بر صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در توتون رقم کوکر 347 در پاسخ به غلظت های مختلف یون کلر - صفحه:155-170

  tick  بررسی اثر ممانعت مسیر موالونات/استات (Mva) در تولید لیپید در جلبک های سبز Dunaliella Salina و Dunaliella Bardawil با استفاده از ماده لواستاتین - صفحه:277-285

  tick  تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر محتوای فنل، الکالوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی بافت کالوس گیاه بذرالبنج مشبک (.Hyoscyamus Reticulates L) - صفحه:75-84

  tick  تاثیر اسید سالیسیلیک و اسید ایندول استیک بر اسانس و مواد موثره نعناع فلفلی (Mentha Piperita L.) و بادرنجبویه(Melissa Officinalis L.) - صفحه:251-262

  tick  تاثیر تنش فلز کادمیوم بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه داروئی ماریتیغال (Silybum Marianum) - صفحه:185-198

  tick  تاثیر سالسیلیک اسید بر محتوی عناصر معدنی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام سویا (Glycine Max L.) در شرایط تنش کم آبی - صفحه:145-154

  tick  تاثیر کاربرد کودهای زیستی و روی بر عملکرد، روند تغییرات عملکرد کوانتومی، هدایت روزنه‌ای و برخی صفات فیزیولوژیک تریتیکاله (Triticosecale) در شرایط قطع آبیاری - صفحه:57-74

  tick  تاثیر محلولپاشی پرولین بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه چغندرقند (Beta Vulgaris L.) در شرایط کمبود آب - صفحه:13-26

  tick  تاثیرتنش شوری بر برخی ازخصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه بنگ دانه (Hyoscyamus Reticulatus L.) - صفحه:85-100

  tick  تغییرات محتوای سولفورافان و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گیاهچه‌های ازمک (Lepidium Draba L.) در پاسخ به جاسمونات - صفحه:45-56

  tick  مطالعه تاثیر تنش رطوبتی و محلول‌پاشی نانو کلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد گل ژنوتیپ‌های بابونه (Matricaria Chamomilla L.) - صفحه:223-238

  tick  مطالعه خصوصیات بیوشیمیایی و مولکولی و عملکرد هیبریدهای مختلف ذرت به تنش خشکی در مراحل مختلف رشد - صفحه:239-250
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved