>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:1


  tick  اثر بازآموزی اسنادی بر باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای تجدیدی - صفحه:68-82

  tick  اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید و بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان - صفحه:116-130

  tick  بررسی رابطه‌ی علّی خودکارآمدی تحصیلی و مشوق های انگیزشی منفی با عملکرد تحصیلی با میانجی گری ادراک کنترل، ارزش تکلیف، امید و ناامیدی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان - صفحه:83-100

  tick  تاثیرآموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - صفحه:131-144

  tick  رابطه سبک‌های یادگیری با الگوی تدریس انطباقی - صفحه:101-115

  tick  رابطه‌ی خودبخششی و عواطف مثبت و منفی با تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه - صفحه:6-21

  tick  ساخت و آماده‌سازی پرسش‌نامه‌ی پیوند با مدرسه (Sbq) در دانش‏آموزان - صفحه:55-67

  tick  نقش توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان - صفحه:37-54

  tick  نقش راهبردهای فراشناختی خواندن و عادت‌های مطالعه در انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دختر - صفحه:22-36
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved