>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه‌ی خودبخششی و عواطف مثبت و منفی با تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه  
   
نویسنده بدری گرگری رحیم ,فتحی آذر اسکندر ,محمدی نادر
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:6 -21
چکیده    این پژوهش با هدف تعیین رابطه‌ی خود بخششی و عواطف مثبت و منفی با تعلل‌ورزی تحصیلی انجام شد. برای این منظور 354 دانش‌آموز به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از میان کلیه‌ی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهر اردبیل (4029 نفر) انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های مقیاس ارزیابی تعلل‌ورزی تحصیلی (tps)، مقیاس ارزیابی عاطفه‌ی مثبت و منفی (panas) و مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش (hfs) استفاده شد. داده‌های به‌دست آمده با روش تحلیل رگرسیون چند متغیره‌ی گام به گام و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بین خود بخششی و عواطف مثبت و منفی با تعلل‌ورزی تحصیلی رابطه معنی‌دار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج به‌دست آمده نشان داد که متغیرهای پیش بین خود بخششی و عواطف مثبت و منفی قادرند تغییرات تعلل‌ورزی را پیش‌بینی کنند. تحلیل مسیر نیز نشان داد که عاطفه‌ی منفی میان خود بخششی و تعلل‌ورزی به عنوان متغیر میانجی عمل می‌کند.
کلیدواژه تعلل‌ورزی تحصیلی ,عاطفه‌ی مثبت ,عاطفه‌ی منفی ,خود بخششی
آدرس دانشگاه تبریز, دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, استاد علوم‌تربیتی، دانشگاه تبریز, ایران, کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی, کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved