>
Fa   |   Ar   |   En
   ساخت و آماده‌سازی پرسش‌نامه‌ی پیوند با مدرسه (Sbq) در دانش‏آموزان  
   
نویسنده رضایی شریف علی ,حجازی الهه ,قاضی طباطبایی محمود ,اژه ای جواد
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:55 -67
چکیده    ساخت و آماده‏سازی پرسش‌نامه‏ای برای سنجش پیوند دانش‏آموزان با مدرسه هدف پژوهش حاضر بود. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه روش تحقیق آمیخته و جامعه‌ی آماری نیز، دانش‏آموزان کلیه‌ی مقاطع شهر اردبیل در سال تحصیل 90-1389 بودند. در بخش مصاحبه‌ی کانونی نمونه‏ای به حجم 12 گروه با حضور 84 نفر (42 پسر و 42 دختر) از دانش‏آموزان به شیوه‌ی هدفمند از مدارس مناطق مختلف شهر انتخاب شد و در گروه‏های 7 نفری مورد مصاحبه قرار گرفتند. در ادامه و در بخش کمی این مطالعه 1071 نفر به صورت نمونه‌گیری خوشه‏ای طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. نتایج حاصل از اعتبارسنجی به شیوه همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ 93/0 به‌دست آمد. بررسی‏های مربوط به روایی محتوا، پیش بین و سازه پرسش‌نامه‌ی پیوند با مدرسه موید روایی پرسش‌نامه‌ی مذکور بود. یافته‏های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که پیوند با مدرسه از شش عامل: دلبستگی به معلمان، دلبستگی به مدرسه از بعد سازمانی، دلبستگی به کارکنان مدرسه، مشارکت در مدرسه، باور و تعهد به مدرسه تشکیل شده است.
کلیدواژه ساخت و اعتباریابی ,پرسش‌نامه پیوند با مدرسه ,دانش‏آموزان
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه ت, دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران, ایران, دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه ت, دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved