>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر بازآموزی اسنادی بر باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای تجدیدی  
   
نویسنده طباطبایی سیدموسی ,آلبویه گوهر ,جهان الهه ,سادات طباطبایی خدیجه
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:68 -82
چکیده    به منظور بررسی اثر مداخله بازآموزی اسنادی بر باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی تعداد 28 دانش آموز دختر پایه‌ی اول دبیرستان شهر سمنان، که حداقل در یک درس در سال تحصیلی 1390 – 1391 تجدید شده بودند، به شیوه‌ی تصادفی ساده انتحاب شدند و با انتساب تصادفی در یکی از گروه های آزمایشی یا کنترل قرار گرفتند. طرح پژوهشی از نوع آزمایشی بود که آزمودنی ها قبل از شروع مداخله و پس از پایان آزمایش به سوالات پرسش‌نامه باورهای هوشی پاسخ دادند. میانگین نمرات دروس تجدیدی آزمودنی ها در قبل و پس از مداخله به عنوان نمرات پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. تحلیل آماری نشان داد میانگین پیشرفت تحصیلی، باورهای هوشی افزایشی و باورهای تلاش آزمودنی های گروه آزمایشی به گونه ای معنی‌دار بالاتر از میانگین پیشرفت تحصیلی، باورهای هوشی افزایشی و باورهای تلاش آزمودنی های گروه کنترل بود. در مورد باورهای هوشی ذاتی بین دو گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.
کلیدواژه اسنادهای علی ,بازآموزی اسنادی ,درماندگی آموخته شده ,باورهای هوشی ذاتی ,باورهای هوشی افزایشی ,افت تحصیلی
آدرس دانشگاه پیام نور, عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آ, دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان, ایران, دانشجوی کارشناسی پرستاری و عضو باشگاه پژوهشگران جو, دانشجوی کارشناسی پرستاری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه, دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved