>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان  
   
نویسنده سادات خشوعی مهدیه ,بهرامی مریم
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:37 -54
چکیده    هدف این پژوهش بررسی نقش توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان بود. جامعه‌ی آماری پژوهش کلیه‌ی معلمان مدارس شهرضا در سال 1389 بودند که از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای 110 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس توانمندسازی روان‌شناختی، پرسش‌نامه‌ی تعهد سازمانی و مقیاس فرسودگی شغلی (با ابعاد خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کفایت فردی) استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که توانمندسازی روان‌شناختی با خستگی هیجانی و مسخ شخصیت رابطه‌ی منفی معنی‌دار و با کفایت فردی رابطه‌ی مثبت معنی‌دار دارد. تعهد سازمانی نیز با خستگی هیجانی و مسخ شخصیت رابطه‌ی منفی معنی‌دار دارد. علاوه بر این، تحلیل رگرسیون سلسله‌ مراتبی نشان داد که توانمندسازی روان‌شناختی، خستگی هیجانی و کفایت فردی، و تعهد سازمانی، خستگی هیجانی را پیش‌بینی می‌کند.
کلیدواژه توانمندسازی روان‌شناختی ,تعهد سازمانی ,فرسودگی شغلی ,خستگی هیجانی ,مسخ شخصیت و کفایت فردی
آدرس دانشگاه اصفهان, دکتری روان شناسی، دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved