>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:1


  tick  اعتبارسنجی شناخت دانشجویان مترجمی وارتباط آن با توانایی ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی - صفحه:233-250

  tick  بررسی اضطراب و عملکرد نگارش در انگلیسی به عنوان زبان خارجی: آیا کمال گرایی تفاوتی ایجاد می کند؟ - صفحه:153-178

  tick  بررسی الگوهای معنای واژه‌سازی «برپایه اسم‌های مختوم به پسوند –(Er)Ei در زبان آلمانی» - صفحه:5-26

  tick  بررسی بعد بازنمایی تصاویر کتاب‌های انگلیسی دورۀ اول متوسطه در چارچوب نشانه‌شناسی اجتماعی - صفحه:99-128

  tick  بررسی میزان سواد ارزیابی مدرسان زبان انگلیسی در بافت آموزشی ایران - صفحه:203-232

  tick  بسط بافت های معنا محور در گفتمان کلاسی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه: پژوهشی تجربی - صفحه:53-78

  tick  تاثیر ابزارهای میانجی برمیزان پیشرفت مهارت نوشتاری زبان آموزان با تکیه بر روانی متن - صفحه:27-52

  tick  تاثیر تکنیک های کپی- پوشش- مقایسه و خوداصلاحی فوری برپیشرفتدیکته و یادآوری املای لغات فراگیران زبان انگلیسی ایرانی در پایه نهم - صفحه:271-299

  tick  درآمدی بر آسیب شناسی تدریس فرهنگ در ایران: بررسی رابطۀ بین فرهنگ زدایی و هوش هیجانی در بین زبان آموزان انگلیسی - صفحه:79-98

  tick  سنجش انگیزه فراگیران زبان‌ آلمانی در ایران و پیامدهای آموزشی آن - صفحه:129-152

  tick  مطالعه فرآیندهای ویراست و بازبینی هنگام نگارش گونه‌های مختلف متن - صفحه:179-202

  tick  همسوسازی روش های بازتابی رایج درآموزش زبان انگلیسی با ویژگیهای روانشناختی زبان آموزان ایرانی - صفحه:251-270
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved