>
Fa   |   Ar   |   En
   همسوسازی روش های بازتابی رایج درآموزش زبان انگلیسی با ویژگیهای روانشناختی زبان آموزان ایرانی  
   
نویسنده نفیسی زهره ,وثوقی مرجان
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:251 -270
چکیده    در مطالعه حاضر روند بهره گیری مثبت از یک فعالیت روایتمحور با عنوان رویداد نویسی دیالکتیکی یا محاوره ای بر روی عملکرد زبانی 67 دانشجوی بزرگ‌سال ایرانی (دختر و پسر) به صورت پیمایشی باهدف انطباق سنجی سازه‌های روان سنجی دانشجویان در حوزه هوش هیجانی آنان با ابزار های کار پوشه، صورت گرفت.پنج زیر سنجه از متغیر های هوش هیجانی شامل مقیاس های حل مسئله، خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی، خودابراز(قاطعیت)و واقعیت سنجی با استفاده از شیوه رگرسیون چندگانه مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از ان بود که مدل کلی به دست امده توانست موفقیت تحصیلی را به طور موازی با تداخل رویداد نویسی در میان افراد بزرگ‌سال مورد آزمون پیش‌بینی نماید (0.05≥p) اما مقیاس حل مسئله در مقایسه با چهار مقیاس دیگر بیشتر پیش‌بینی کننده موفقیت در آزمون‌های ارزیابی پیشرفت زبانی در گروه هدف بود. دلایل ضمنی نتیجه حاصله به همراه کاربرد های تقویت مهارت‌های ارتباطی در میان دانشجویان در نهایت تحلیل شده اند.
کلیدواژه ابزار های ارزشیابی جایگزین، رویداد نویسی دیالکتیکی، شیوه های آموزش روایت-محور، مهارت های حل مسال، هوش هیجانی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), یارگروه زبان انگلیسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, گروه زبان انگلیسی, ایران
پست الکترونیکی mvosoughee@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved