>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ابزارهای میانجی برمیزان پیشرفت مهارت نوشتاری زبان آموزان با تکیه بر روانی متن  
   
نویسنده باقرپور نسیبه ,رشتچی مژگان
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:27 -52
چکیده    برای بهبود یادگیری توجه به محیط آموزشی رویکردی نوین در آموزش زبان محسوب می‌شود. این پژوهش می‌کوشد تاثیر سه محیط آموزشی را بر پیشرفت مهارت نوشتاری زبان آموزان از منظر روانی متن بررسی کند. پژوهشگران، چهار گروه آموزشی نوشتاری طراحی کردند؛ سه گروه تجربی ( گروه رو در روی دو نفری 21 نفر، گروه غیر همزمان رایانه‌ای 20 نفر و گروه رو در روی فردی 26 نفر) و یک گروه شاهد 16 نفر. بر اساس نمرات آزمون تعیین سطح آکسفورد 83 نفر در این تحقیق شرکت کردند. گروه‌های تجربی، در معرض آموزش مهارت نوشتن بر اساس شیوه داربستمحور قرار گرفتند.نتایج حاصل از روش تحلیل واریانس یک طرفه موید موفقیت گروه آزمایشی رو در روی دو نفره در پیشرفت مهارت نوشتاری از نظر روانی متن در مقایسه با سایر گروهها بود که نشانگر اهمیت رویکرد همکوشی است. بنابراین شایسته است معلمان با اتخاذ رویکرد همکوشی برای افزایش مهارت نوشتاری زبان آموزان برنامه‌ریزی کنند و برای تغییر شرایط در جهت ارتقاء بهره‌مندی مناسب در راستای اهداف آموزشی از کارهای گروهی استفاده نمایند.
کلیدواژه میانجی گری، آموزش غیر همزمان رایانه ای، همکوشی، روانی متن، سازواره مصنوع، آموزش یاربست محور، عملکرد نوشتاری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران
پست الکترونیکی mojgan.rashtchi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved