>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اضطراب و عملکرد نگارش در انگلیسی به عنوان زبان خارجی: آیا کمال گرایی تفاوتی ایجاد می کند؟  
   
نویسنده شیرازی زاده محسن ,مرادخانی شهاب ,کریم پور محبوبه
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:153 -178
چکیده    هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین کمال گرایی، اضطراب نگارش و عملکرد نهایی نگارش در زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی بود. داده ها در مرحله اول با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین سه بعد کمال گرایی تنها کمال گرایی جامعه مدار است که می تواند پیش بینی کننده خوبی برای اضطراب نگارش باشد. اضطراب نگارش، کمال گرایی خود مدار و کمال گرایی جامعه مدار نیز به ترتیب پیش بینی کننده های معناداری برای عملکرد نگارش بودند. در مرحله دوم از تحلیل داده ها، ما بر اساس یافته های بخش اول مدلی فرضی از ارتباط بین متغیر ها ارائه دادیم.نتایج تحلیل مسیر نشان داد که علیرغم وجود روابط معنادار بین هر جفت از متغیرها، مدل ارائه شده ما بصورت یکجا از برازش قابل قبولی برخوردار نیست. در انتها،توجیهاتی برای یافته های این پژوهش و کاربرد آ نها در برنامه ریزی آموزش زبان خارجی عرضه شده است.
کلیدواژه نگارش در زبان خارجی، اضطراب زبان خارجی، کمال گرایی، تحلیل مسیر
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی karimpour.mitra@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved