>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:4


  tick  آزمون مدل تعهد ورزشی اسکن لن و سیمون در تکواندو - صفحه:1-12

  tick  اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر طی تمرین بدنی و مشاهده ای - صفحه:25-39

  tick  ارتباط بین سبک های رهبری مدیران مدارس و نیازهای انگیزشی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه مک گریگور - صفحه:73-85

  tick  ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان های ورزشی ایران - صفحه:87-103

  tick  ارزیابی میزان پیچیدگی تکلیف با استفاده از تعداد کوشش های تمرینی - صفحه:13-24

  tick  بررسی اثربخشی سازمانی فدراسیون های منتخب ورزشی ایران - صفحه:119-134

  tick  تاثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:149-159

  tick  تاثیر سه نوع محیط تمرینی (رقابتی، غیررقابتی و ترکیبی) بر اکتساب و یادداری مهارت های باز و بسته - صفحه:41-56

  tick  تجزیه و تحلیل تطبیق‌پذیری موانع مشارکت ورزشی دبیران زن ورزشکار و غیر ورزشکار با استفاده از مدل هرمی موانع کرافورد) :مطالعه موردی دبیران شهر همدان) - صفحه:161-174

  tick  تحلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفه ای فوتبال ایران - صفحه:135-148

  tick  جلوه های تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانه ای ایران - صفحه:57-71

  tick  رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران - صفحه:105-117
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved