>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان های ورزشی ایران  
   
نویسنده امیدی علیرضا ,تندنویس فریدون ,مظفری سیدامیراحمد
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:87 -103
چکیده    هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمـان های ورزشـی ایران بود. بدین منظور 169 مدیر و 209 کارشناس با استفاده از نمونه گیری تصـادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2007)، اثربخشی مدیریت دانش گولد و همکاران (2001) و اثربخشی سازمانی چاین (2004) بودند. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی (از نظرات متخصصان)، روایی سازه (از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و پایایی (از آلفای کرونباخ) استفاده شد در جهت تعیین روابط علی و ارایه مدل نیز از روش معادلات ساختاری (sem) استفاده گردید. درنهایت، یافته های تحقیق ضمن تایید مدل استخراج شده نشان دادند که فرهنگ سازمانی به ترتیب تاثیر مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری برابر با 55/0 و 31/0 بر اثربخشی سازمانی دارد. اثربخشی مدیریت دانش نیز تاثیر مثبت و معناداری برابر با 41/0 بر اثربخشی سازمانی دارد و درنهایت فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری برابر با 66/0 بر اثربخشی مدیریت دانش دارد. بنابراین سازمان های موجود جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی نیاز به تقویت هرچه بیشتر ابعاد ماموریت و یک پارچگی فرهنگ سازمانی دارند تا زمینه مساعدی برای رشد فعالیت های خلق کنند و تسهیم دانش به وجود آورند.
کلیدواژه سازمان های ورزشی ,فرهنگ سازمانی ,اثربخشی مدیریت دانش ,اثربخشی سازمانی
آدرس دانشگاه شهرکرد, استادیار دانشگاه شهرکرد, ایران, دانشگاه خوارزمی, استاد دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشیار دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved