>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی میزان پیچیدگی تکلیف با استفاده از تعداد کوشش های تمرینی  
   
نویسنده روزبهانی مهدی ,واعظ موسوی سیدمحمدکاظم ,خلجی حسن
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:13 -24
چکیده    هدف این مطالعه بررسی کارآمدی تعداد کوشش های تمرینی در تعیین میزان پیچیدگی تکالیف است. 60 آزمودنی بنا به نوع تکلیف الف- ب و شیوه ارایه بازخورد(100درصدی، حذفی، خود کنترل) به شکل تصادفی در شش گروه قرار گرفتند. آزمودنی ها در طی دو روز نخست و در هر روز 100 مرتبه به تمرین تکالیف مورد نظر پرداختند. آزمون های یادداری در روزهای دوم و سوم و آزمون های بازاکتساب در روز سوم از ایشان به عمل آمد.با استفاده از آزمون آماری anova مشخص شد که عملکرد آزمودنی ها به-واسطه دسته کوشش های تمرینی در هر دو روز بهبود یافت، اما این بهبودی در روز دوم، در تکلیف ب به شکل معناداری بهتر از تکلیف الف بود. عملکرد آزمودنی ها در آزمون یادداری و بازاکتساب دوم به شکل معناداری بهتر از آزمـون یادداری و بازاکتساب نخـست بود. در ضمن گـروه های تمرینی تکلیف ب در آزمون های یادداری به شکل معناداری بهتر از گروه های تمرینی تکلیف الف عمل کردند (p < 0.05). نتایج نشان می دهد تکلیف الف نسبت به تکلیف ب پیچیده تر است و میزان بهینه ای از کوشش های تمرینی لازم است تا تکلیف دشوارتر تشخیص داده شود.
کلیدواژه پیچیدگی تکلیف ,کوشش های تمرینی ,بازخورد ,یادداری ,بازاکتساب
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), استاد دانشگاه امام حسین (ع), ایران, دانشگاه اراک, دانشیار دانشگاه اراک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved