>
Fa   |   Ar   |   En
   آزمون مدل تعهد ورزشی اسکن لن و سیمون در تکواندو  
   
نویسنده پارسامهر مهربان
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:1 -12
چکیده    این پژوهش استفاده از مدل تعهد ورزشی برای بررسی انگیزه های مشارکت مداوم افراد در ورزش رزمی تکواندو بوده است. این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده ها از 135 مشارکت کننده در ورزش تکواندو در شهر یزد جمع آوری شده است. ابزار گردآوری داده ها مقیاس اصلاح شده تعهد ورزشی بوده است. نتایج آزمون تجربی مدل ارایه شده به تکواندوکاران مشارکت کننده در برنامه های ورزشی نشان داد که پایایی سوالات پرسش نامه بالاتر از 75/0 است. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد متغیرهای پیش بین لذت ورزشی، سرمایه گذاری های شخصی، محدودیت-های اجتماعی و فرصت های مشارکت با تعهد ورزشی تکواندوکاران رابطه دارند. یافته های رگرسیون چندگانه گام به گام نیز نشان داد که لذت بردن از ورزش و سرمایه گذاری های شخصی از پیش بین های اصلی تعهد در نمونه مورد مطالعه بوده اند. این دو متغیر مجموعاً توانسته اند 8/56 درصد از واریانس تعهد ورزشی را تبیین نمایند. نتایج کارآیی مقیاس تعهد ورزشی را برای شناخت انگیزهای مرتبط با مشارکت مداوم در ورزش تکواندو نشان داده است.
کلیدواژه ورزش تکواندو ,مشارکت مداوم ,تعهد ورزشی
آدرس دانشگاه یزد, استادیار دانشکده علوم اجتماعی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved