>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سه نوع محیط تمرینی (رقابتی، غیررقابتی و ترکیبی) بر اکتساب و یادداری مهارت های باز و بسته  
   
نویسنده جابری مقدم علی اکبر ,متشرعی ابراهیم ,طهماسبی بروجنی شهزاد ,افشاری جواد
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:41 -56
چکیده    هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر محیط های مختلف تمرینی، نوع مهارت و تعامل این دو بر عملکرد در مراحل اکتساب و یادداری مهارت های باز و بسته بود. جامعه آماری همه دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 88-89 بوده است. نمونه ای 60 نفری به صورت در دسترس از بین افرادی که هیچ سابقه ای در مهارت های بدمینتون نداشتند برگزیده شدند. آزمودنی ها براساس پیش آزمون در 6 گروه ده نفره (غیررقابتی، رقابتی و ترکیبی) همسان سازی شدند. آزمودنی های هر شش گروه تمرینات خود را در محیط های تعریف شده به مدت 10جلسه و هر جلسه 40 کوشش انجام دادند. در این تحقیق از آزمون های سرویس بلند بدمینتون برای اندازه گیری مهارت باز و از آزمون تاس برای اندازه گیری مهارت بسته استفاده شد. امتیازات آزمودنی ها در مراحل آزمون از میانگین امتیاز ده ضربه محاسبه شد. از آمار توصیفی برای تعیین شاخص های میانگین و انحراف معیار و برای دستیابی به اهداف تحقیق از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد تمرین در هریک از محیط های تمرینی موجب افزایش اکتساب و یادداری هریک از مهارت های مذکور در سطوحی متفاوت می شود (05/0p < ). همچنین نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد که دو عامل مهارت و شرایط محیطی در هر دو مرحله اکتساب و یادداری غیرمعنی دار، اما هریک از مهارت ها در تعامل با محیط تمرینی معنی دار (05/0p < ) بود. به علاوه، تمرین هریک از مهارت ها در محیطی واحد دارای سطوحی متفاوت از اکتساب و یادداری بود.
کلیدواژه اکتساب ,یادداری ,محیط تمرین ,مهارت باز و بسته
آدرس دانشگاه تهران, استادیار دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, کارشناسی ارشد دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استادیار دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, کارشناسی ارشد دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved