>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی سازمانی فدراسیون های منتخب ورزشی ایران  
   
نویسنده عیدی حسین ,رمضانی نژاد رحیم ,یوسفی بهرام ,سجادی سید نصرالله
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:119 -134
چکیده    سنجش اثربخشی و عملکرد سازمانی در تصمیم گیری های استراتژیک و ارزیابی موفقیت سازمان های ورزشی بسیار ضروری است. هدف این تحقیق، مطالعه اثربخشی سازمانی در فدراسیون های منتخب وزشی است. در این تحقیق از رویکرد ارزش های رقابتی برای بررسی الگوهای اثربخشی چهار فدراسیون بسکتبال، هندبال، وزنه برداری و تکواندو استفاده شد. این فدراسیون ها به طور غیر تصادفی و هدفدار انتخاب شدند و کلیه ذینفعان (هییت رییسه، کارکنان، ورزشکاران، مربیان و داوران) جز جامعه آماری تحقیق قرار گرفتند (236n=) و در نهایت 167 نفر در تحقیق شرکت کردند (72 0/0 نمونه ها). پرسش نامه محقق ساخته اثربخشی سازمانی با مطالعه مبانی نظری در فرایند اکتشافی تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی 62 سوال و هشت خرده مقیاس انعطاف پذیری، منابع (مدل سیستم های باز)، برنامه ریزی، بهره وری (مدل اهداف عقلانی) تعامل سازمانی، ثبات (مدل فرایند های درونی) و انسجام کارکنان و نیروی انسانی متخصص (مدل روابط انسانی) برمبنای رویکرد ارزش های رقابتی شناسایی شد. همچنین، ثبات درونی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 84 0/0 = ? بود. نتایج داده های تحقیق نشان داد که از بین چهار الگوی اثربخشی در فدراسیون های ورزشی، الگوی اهداف عقلانی (برنامه-ریزی، بهره وری) در هر چهار فدراسیون غالب بود و در اولویت قرار داشت. توصیف هشت عامل اثربخشی رویکرد ارزش های رقابتی در فدراسیون های منتخب ورزشی نشان داد که در عامل انعطاف-پذیری، برنامه ریزی، تعامل سازمانی و انسجام نیروی انسانی فدراسیون بسکتبال، در عامل منابع سازمانی، بهره وری و نیروی انسانی متخصص فدراسیون تکواندو و در عامل ثبات سازمانی فدراسیون وزنه برداری در وضعیت بهتری نسبت به دیگر فدراسیون ها قرار داشتند.
کلیدواژه فدراسیون های ورزشی ,اثربخشی سازمانی ,مدل ارزش های رقابتی
آدرس دانشگاه رازی, استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران, دانشگاه گیلان, دانشیار دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه رازی, دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved