>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:18


  tick  آنالیز کیفیت آب سد باباحیدر فارسان با استفاده از روش تحلیلی Nsfwqi - صفحه:1-11

  tick  ارائه یک رابطه تجربی برای تخمین غلظت رسوبات سیلاب واریزه ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیان جیا واقع در چین) - صفحه:70-79

  tick  ارزیابی بیلان آب ماهانه و بررسی مقدار حجمی جریان پایه فیلتر شده و جریان کل در حوضه آبخیز ونک - صفحه:146-156

  tick  ارزیابی ترکیب Anfis با تبدیل موجک برای مدل سازی و پیش ‌بینی سطح آب زیرزمینی - صفحه:56-69

  tick  ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی اراضی ساحلی از دیدگاه مصارف مختلف - صفحه:284-293

  tick  ارزیابی داده‌های بارش زمینی، ماهواره Gpm و Merra (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود) - صفحه:111-122

  tick  ارزیابی فنی پروژه های آبخیزداری در حوزه آبخیز رزین کرمانشاه - صفحه:26-35

  tick  ارزیابی کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی برای ریزمقیاس نمایی و پیش‌بینی بلندمدت متغیرهای اقلیمی - صفحه:80-90

  tick  ارزیابی کارایی پارامترهای کمی ژئومورفومتریک در افزایش صحت نقشه های پهنه بندی حساسیت زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه فریدون شهر، استان اصفهان) - صفحه:220-232

  tick  ارزیابی و کاربرد زمین آمار در شناسایی و تحلیل ویژگی های خشکسالی حوضه جازموریان - صفحه:12-25

  tick  استفاده از آنتروپی شانون در پیش‌پردازش ورودی شبکه بیزین جهت مدل‌سازی سری‌های زمانی - صفحه:178-189

  tick  اولویت بندی زیرحوضه ها به منظور اجرای پروژه های آبخیزداری با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آسیاب جفته) - صفحه:36-46

  tick  برآورد تبخیر از سطح آزاد آب در دشت مازندران (آب‌بندان دازمیرکنده) و مقایسه آن با هفت روش تجربی - صفحه:241-249

  tick  برآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه با استفاده از روش های داده کاوی رگرسیون بردار پشتیبان و مدل درختی M5 - صفحه:157-167

  tick  برآورد کمبود جریان ماهانه در دوره‌های خشکسالی هیدرولوژیک در حوضه گرگانرود - صفحه:190-196

  tick  بررسی اثرات و پتانسیل عملیات مکانیکی آبخیزداری درترسیب کربن، حوزه آبخیز گاودره کردستان - صفحه:47-55

  tick  بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر آورد رسوب معلق حوزه های آبخیز ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرکرد) - صفحه:271-283

  tick  بررسی پهنه بندی خطر زمین لغزش جاده جنگلی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی در محیط Gis (مطالعه موردی: طرح جنگلداری کوهمیان آزادشهر) - صفحه:197-207

  tick  بهینه‌سازی پارامترهای مدل Kineros2 با استفاده از الگوریتم Pso برای شبیه‌سازی رخداد سیلاب (مطالعه موردی: حوزه تمر استان گلستان) - صفحه:91-110

  tick  تجزیه و تحلیل کیفیت آب رودخانه تالار با استفاده از تکنیک های چند متغیره - صفحه:250-259

  tick  تعیین مدل مناسب رسوبدهی در مراتع نیمه خشک با استفاده از رسوب سنجی مخازن کوچک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دره مرید استان کرمان) - صفحه:233-240

  tick  تعیین مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدل Swmm (مطالعه موردی: شهر مشهد، منطقه 9) - صفحه:135-145

  tick  مقایسه روش محاسبه خودکار نسبت تحویل رسوب حوزه آبخیز با روش سنتی در سامانه اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز یکه‌چنار – استان گلستان) - صفحه:260-270

  tick  مقایسه عملکرد الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات در واسنجی روش تجربی کاهش سطح بر اساس نتایج هیدروگرافی مخزن سد دز - صفحه:168-177

  tick  مقایسۀ نقشه های حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (Lr) و مدل عمومی تجمیع یافته (Gam) - صفحه:208-219

  tick  واکاوی تغییرات بلند مدت دما و بارش با چند روش‌ ناپارامتری شناسایی روند در حوضه سد درودزن - صفحه:123-134
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved